Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 9853 [X]

Eldorat, dnia 1 lutego 2018 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 2/2018

o Mennicy Eldorackiej (uchylony)

Art. 1.
[Mennica Eldoracka]

 1. Mennica Eldoracka, zwana dalej „Mennicą”, jest jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.
 2. Siedzibą Mennicy jest Miasto Stołeczne Eldorat.

Art. 2.
[Dyrektor]

 1. Na czele Mennicy stoi Dyrektor powoływany przez Ministra Finansów na czteromiesięczną kadencję oraz odwoływany przez niego przed upływem kadencji.
 2. Dyrektor Mennicy rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w ustawie.
 3. 10% środków uzyskanych ze sprzedaży monet na rynku pierwotnym stanowi wynagrodzenie Dyrektora Mennicy. Pozostała kwota, pomniejszona o wynagrodzenia za pracę w Mennicy, stanowi dochód Konsulatu Sclavinii.

(Art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 3.
[Emisja monet]

 1. Dyrektor Mennicy emituje monety z własnej inicjatywy oraz na wniosek Senatu, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku za pośrednictwem Poczty Konnej.
 2. Liczba monet wybitych w ramach emisji nie może przekroczyć dwóch trzecich liczby aktywnych obywateli sarmackich w chwili rozpoczęcia emisji, a liczba rozpoczętych emisji w miesiącu kalendarzowym — dwóch.
 3. Zwiększenie liczby monet w ramach emisji oraz ponowna emisja są zakazane.

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 4.
[Emisja monet ku czci]

 1. Na polecenie Senatu, Dyrektor Mennicy emituje złotą monetę ku czci.
 2. Do emisji złotej monety ku czci art. 3 ust. 2 nie stosuje się.

(Art. 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 5.
[Własność monet]

 1. Monety stanowią własność ich nabywców. Ich pozbawienie może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami prawa państwowego.
 2. Dyrektor Mennicy, na wniosek otrzymany za pośrednictwem Poczty Konnej, wymienia monety na liberty po cenie nominalnej.

Art. 6.
[Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(–) Otto v-hr. von Spee-Asketil
Konsul Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny