Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 9868 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2018 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

ROZDZIAŁ I

RADA MINISTRÓW

 

§ 1. Skład Rady Ministrów

 1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
  1. Kanclerz,
  2. Podkanclerzy,
  3. Minister Finansów i Gospodarki,
  4. Minister Spraw Wewnętrznych,
  5. Minister Edukacji Narodowej,
  6. Minister Kultury.
 2. Szczegółowy zakres działania i kompetencje członków Rady Ministrów określa Kanclerz w drodze postanowienia.
 3. W przypadku wakatu na stanowisku danego członka Rządu, jego obowiązki wykonuje Kanclerz.

§ 2. Uchwały Rady Ministrów

 1. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała Rady Ministrów nie zostaje podjęta, jeśli głos przeciw niej oddał Kanclerz.
 3. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 4. W przypadku czasowej nieobecności członka Rady Ministrów podczas głosowania, może on oddać swój głos korespondencyjnie poprzez Kanclerza.
 5. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza po upływie doby od zarządzenia głosowania, jeżeli część członków Rady Ministrów nie oddała jeszcze swojego głosu, a wynik głosowania jest mimo to rozstrzygnięty, Kanclerz może zarządzić o skróceniu głosowania.
 6. W głosowaniu nie biorą udziału Sekretarze i Podsekretarze stanu.

§ 3. Zastępstwo członków Rządu

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
 2. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 2 dni lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.

§ 4. Spójność Rady Ministrów

 1. Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
 2. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości.
 3. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.

§ 5. Jednostki organizacyjne

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Urząd Skarbowy,
 4. Korpus Administracji Rządowej.

 

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW

 

§ 6. Obowiązki wspólne członków Rządu

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów,
 2. zarządzają Grodziską Agencją Prasową,
 3. wykonują inne zadania powierzone im przez Kanclerza.

§ 7. Kanclerz i Podkanclerzy

Kanclerz, z pomocą Podkanclerzego:

 1. wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami,
 2. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
 3. administruje Forum Centralnym,
 4. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji,
 5. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi,
 6. może wykonywać kompetencje innych członków Rady Ministrów.

§ 8. Minister Finansów i Gospodarki

Minister Finansów i Gospodarki:

 1. współpracuje z Naczelną Izbą Architektury i innymi odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania, zmiany, realizacji i wdrażania mechanizmów gospodarczych,
 2. jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym,
 3. dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów,
 4. ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych,
 5. prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji,
 6. jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Minister Spraw Wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków,
 2. nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu.

§ 10. Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej:

 1. zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej,
 2. podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę, w tym przygotowując i koordynując wdrażanie projektów służących realizacji tych celów.

§ 11. Minister Kultury

Minister Kultury:

 1. inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii,
 2. przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,
 3. zarządza Galerią Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” oraz Państwowym Instytutem Kartograficznym.

§ 12. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz pełnomocnicy Rządu

 1. Sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Rady Ministrów lub w ministerstwie powołuje i odwołuje Kanclerz. Wykonują oni zadania powierzone im przez Kanclerza lub odpowiedniego ministra.
 2. Kanclerz powołuje i odwołuje pełnomocników Rządu, określając w postanowieniu o ich powołaniu zakres kompetencji i pełnomocnictw.

 

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 13. Przepisy końcowe

 1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów (Dz. P. poz. 9705).

 

uchylono mocą § 14. Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r.

(—) Konrad J. v-hr. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny