Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 989 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 364

— Akt ratyfikacji Karty Polskich Mikronacji (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 stycznia 2007 r. została sporządzona w Dreamopolis Karta Polskich Mikronacji, w następującym brzmieniu:

* * *

Karta Polskich Mikronacji

Uznając za ze wszech miar korzystne zapewnienie organizacyjnych ram
dla międzynarodowej organizacji skupiającej polskie Mikronacje,
pragnąc kontynuować świetne tradycje Forum Polskich Mikronacji,
mając w pamięci zasługi mieszkańców Baridasu
dla rozwoju idei szerokiej wymiany poglądów,
chcąc wszelako uniknąć dotychczasowych błędów,
polskie Mikronacje niniejszą Kartę przyjmują:

ROZDZIAŁ I
Organizacja

Art. 1.

Celem Organizacji Polskich Mikronacji, zwanej dalej „Organizacją” jest zapewnienie możliwości swobodnej wymiany poglądów między polskimi Mikronacjami, a także działalność na rzecz rozwoju prawa międzynarodowego i zasad pokojowego współistnienia.

Art. 2.

Członkowie Organizacji wyrzekają się stosowania we wzajemnych relacjach przemocy lub groźby jej użycia.

ROZDZIAŁ II
Członkowie

Art. 3.

 1. Członkiem Organizacji może być każda zbiorowość, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. uznaje się za organizację państwową;
  2. posiada co najmniej jeden organ sprawujący chociażby pośrednio efektywną władzę co najmniej nad serwisem internetowym oraz forum lub listą dyskusyjną danej organizacji;
  3. posiada mieszkańców uznających się za zamieszkujących obszar na którym działają rzeczone organy oraz za podporządkowanych tej władzy;
  4. uznaje język polski jako co najmniej jeden ze swoich języków urzędowych.
 2. Członkiem Organizacji nie może być zbiorowość, która:
  1. swoją działalnością lub ideologią zmierza do zakłócenia prawidłowej działalności Organizacji;
  2. narusza zakaz stosowania przemocy lub groźby jej użycia we wzajemnych relacjach z którymkolwiek Członkiem Organizacji.

Art. 4.

 1. Zbiorowość ubiegająca się o uzyskanie statusu Członka Organizacji składa wniosek Sekretarzowi Generalnemu.
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do Organizacji jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszej Karty, w szczególności z wyrzeczeniem się we wzajemnych relacjach z Członkami Organizacji stosowania przemocy lub groźby jej użycia.
 3. Sekretarz Generalny ocenia wniosek pod kątem spełnienia wymogów niniejszej Karty i niezwłocznie przedstawia Organizacji stosowny raport, wraz ze swoją propozycją w przedmiocie przyjęcia wnioskodawcy do Organizacji.
 4. Jeżeli w ciągu 3 dni od przedstawienia raportu przez Sekretarza Generalnego, żaden z Członków Stałych lub co najmniej trzech innych Członków Organizacji nie zgłosi sprzeciwu, propozycja Sekretarza Generalnego staje się wiążąca.

Art. 5.

 1. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie nad zgłoszoną propozycją.
 2. Jeżeli Sekretarz Generalny zgłosił propozycję przyjęcia wnioskodawcy do Organizacji, głosowanie odbywa się nad zatwierdzeniem zgłoszonej propozycji, do czego wystarczy zwykła większość głosów; w razie odmowy zatwierdzenia, Sekretarz Generalny opracowuje nowy raport i przedstawia go wraz z propozycją.
 3. Jeżeli Sekretarz Generalny zgłosił propozycję odmowy przyjęcia wnioskodawcy do Organizacji, głosuje się nad odrzuceniem zgłoszonej propozycji, do czego wystarczy uzyskanie większości 2/3 głosów Członków Organizacji; odrzucenie zgłoszonej propozycji jest równoznaczne z przyjęciem wnioskodawcy do Organizacji.
 4. Odmowa przyjęcia do Organizacji nie oznacza zakazu złożenia ponownego wniosku, jednakże Sekretarz Generalny może odmówić przedstawienia wniosku złożonego przed upływem 30 dni od przekazania przezeń informacji o odmowie, jeżeli w jego ocenie stan faktyczny będący podstawą odmowy nie uległ zmianie.

Art. 6.

 1. Członkami Stałymi Organizacji są:
  1. Królestwo Dreamlandu;
  2. Księstwo Sarmacji;
  3. Królestwo Scholandii.
 2. Na Członkach Stałych ciąży szczególna odpowiedzialność za propagowanie zasad niniejszej Karty.

Art. 7.

 1. Przyjęcie do Organizacji nie oznacza uznania państwowości danej zbiorowości przez pozostałych Członków Organizacji.
 2. Głosowanie za przyjęciem do Organizacji uznaje się za wyraz uznania państwowości danej zbiorowości przez głosującego, chyba że inaczej zastrzeżono oddając głos.

Art. 8.

Uchwała Organizacji podjęta na wniosek Sekretarza Generalnego większością 2/3 głosów Członków Organizacji, przy braku sprzeciwu któregokolwiek z Członków Stałych, może wykluczyć z Organizacji Członka, którego postępowanie narusza niniejszą Kartę.

Art. 9.

 1. Sekretarz Generalny składa propozycję stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa ustałego Członka Organizacji.
 2. Jeżeli w ciągu 3 dni od przedstawienia propozycji przez Sekretarza Generalnego, żaden z Członków Stałych lub co najmniej trzech innych Członków Organizacji nie zgłosi sprzeciwu, Sekretarz Generalny stwierdza wygaśnięcie członkostwa.
 3. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie nad wnioskiem, do którego uwzględnienia wystarczy zwykła większość głosów Członków Organizacji.

Art. 10.

 1. Każdy Członek Organizacji uprawniony jest do wskazania trzech osób urzędowych w charakterze swoich reprezentantów.
 2. Reprezentantom przysługuje status i immunitet dyplomatyczny ambasadorów, jeżeli z racji sprawowanego urzędu nie posiadają wyższego statusu.
 3. Każdy Członek Organizacji obowiązany jest przedstawić listę reprezentantów Sekretarzowi Generalnemu, który niezwłocznie informuje o jej treści pozostałych Członków Organizacji.
 4. W razie wątpliwości przyjmuje się, że reprezentantami są osoby pełniące funkcje:
  1. głowy Członka Organizacji;
  2. szefa rządu;
  3. ministra spraw zagranicznych.

Art. 11.

 1. Sekretarz Generalny może pozbawić reprezentanta możności wypowiedzi w ramach Organizacji, jeżeli ten mimo wcześniejszego uprzedzenia używa swojego uprawnienia w sposób naruszający idee niniejszej Karty; o pozbawieniu możności wypowiedzi Sekretarz Generalny niezwłocznie informuje Organizację.
 2. Jeżeli w ciągu 3 dni od poinformowania przez Sekretarza Generalnego o pozbawieniu reprezentanta możności wypowiedzi, Członek Stały lub co najmniej trzech innych Członków Organizacji zgłosi sprzeciw, Sekretarz Generalny niezwłocznie przywraca reprezentantowi możność wypowiedzi i jednocześnie zarządza głosowanie nad odebraniem możności wypowiedzi; odebranie możności wypowiedzi zostaje zatwierdzone, jeżeli wypowie się za takim działaniem zwykła większość Członków Organizacji.
 3. Członek Organizacji, którego reprezentant został pozbawiony możności wypowiedzi, może wskazać Sekretarzowi Generalnemu inną osobę urzędową w charakterze reprezentanta.

ROZDZIAŁ III
Pokojowe rozwiązywanie sporów

Art. 12.

 1. Każdy Członek Organizacji zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności, aby ewentualne konflikty rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.
 2. Każdy Członek Organizacji ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub arbitrażu, na zasadach określonych w niniejszej Karcie.
 3. Mediacja oraz poddanie sporu pod arbitraż, są dobrowolne.
 4. Stroną mediacji lub arbitrażu może być również zbiorowość niebędąca Członkiem Organizacji.

Art. 13.

 1. Wniosek o przeprowadzenie mediacji składa się Sekretarzowi Generalnemu, który niezwłocznie przekazuje go drugiej stronie, o czym informuje Organizację.
 2. Jeżeli druga strona konfliktu wyrazi zgodę na mediację, Sekretarz Generalny informuje Organizację o jej rozpoczęciu.
 3. Sekretarz Generalny pełni rolę mediatora, jeżeli strony mediacji nie uzgodnią inaczej.
 4. Postępowanie mediacyjne jest poufne, chyba że strony mediacji inaczej postanowią.
 5. Po zakończeniu mediacji, Sekretarz Generalny informuje Organizację o wyniku przeprowadzonego postępowania; jeżeli strony mediacji uzgodniły treść ugody, zostaje ona złożona u Sekretarza Generalnego, przy czym strony ugody mogą postanowić o jej utajnieniu.

Art. 14.

 1. Wniosek o arbitraż winien zawierać:
  1. oznaczenie stron sporu;
  2. oznaczenie przedmiotu sporu;
  3. wskazanie arbitra strony zgłaszającej wniosek;
  4. ewentualne wskazanie kandydata na przewodniczącego składu Trybunału Arbitrażowego.
 2. Wniosek składa się Sekretarzowi Generalnemu według ustalonego przezeń wzoru; Sekretarz Generalny może wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem jego zwrotu.
 3. Prawidłowo złożony wniosek, Sekretarz Generalny przekazuje drugiej stronie sporu oraz przedstawia Organizacji.
 4. W ciągu 14 dni od dnia przekazania wniosku, strona może złożyć odpowiedź na wniosek, w której oświadcza czy wyraża zgodę na arbitraż i w takim wypadku wskazuje swojego arbitra, a także ustosunkowuje się do twierdzeń wniosku, w szczególności w zakresie ewentualnego kandydata na przewodniczącego składu Trybunału Arbitrażowego; niezłożenie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczne z odmową poddania sporu pod arbitraż.
 5. Postępowanie arbitrażowe toczy się przed trzyosobowym składem Trybunału Arbitrażowego, złożonym z przewodniczącego składu oraz arbitrów.
 6. Stałym Przewodniczącym Trybunału Arbitrażowego jest Sekretarz Generalny, przewodniczy on składom orzekającym Trybunału, jeżeli strony arbitrażu nie uzgodnią innego przewodniczącego, a także ustala szczegółowe reguły postępowania arbitrażowego, w zgodzie z niniejszą Kartą i celami arbitrażu.
 7. Postępowanie arbitrażowe jest jawne, chyba że strony arbitrażu inaczej postanowią.
 8. Trybunał Arbitrażowy wydaje wyrok większością głosów; przegłosowany członek składu orzekającego może złożyć uzasadnione zdanie odrębne.
 9. Wyrok Trybunału Arbitrażowego jest wiążący dla stron odnośnie danego sporu i podlega ogłoszeniu.
 10. Jeżeli strona arbitrażu nie podporządkowuje się wydanemu wyrokowi, Sekretarz Generalny przedstawia Organizacji propozycję działań służących nakłonieniu strony do podporządkowania się rozstrzygnięciu, a w szczególności:
  1. zawieszenia stosunków dyplomatycznych;
  2. zawieszenia w prawach Członka Organizacji.
 11. Jeżeli w ciągu 3 dni od przedstawienia propozycji przez Sekretarza Generalnego żaden Członek Stały ani trzech innych Członków Organizacji nie zgłosi sprzeciwu, propozycja Sekretarza Generalnego staje się wiążąca.
 12. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie nad propozycją, którą uznaje się za przyjętą, jeżeli opowie się za nią zwykła większość Członków Organizacji.
 13. W razie odrzucenia propozycji, Sekretarz Generalny składa nową propozycję stosownych działań, która nie może być surowsza w stosunku do pierwotnie odrzuconej; jeżeli w tym wypadku zostanie zgłoszony sprzeciw zgodnie z ust. 11, Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie nad odrzuceniem nowej propozycji, przy czym do jej odrzucenia wymagana jest większość 2/3 Członków Organizacji.
 14. Odrzucenie nowej propozycji wyklucza złożenie kolejnej propozycji przez Sekretarza Generalnego.

ROZDZIAŁ IV
Sekretarz Generalny

Art. 15.

 1. Organem wykonawczym Organizacji jest Sekretarz Generalny.
 2. Sekretarz Generalny w szczególności:
  1. reprezentuje Organizację;
  2. zapewnia należyte warunki techniczne i merytoryczne, jak również porządek prac Organizacji;
  3. czuwa nad przestrzeganiem niniejszej Karty;
  4. wykonuje uchwały Organizacji;
  5. prowadzi dokumentację Organizacji;
  6. jest przełożonym pracowników organów pomocniczych Organizacji, w razie ich ustanowienia.
 3. Sekretarz Generalny może powierzyć czasowo pełnienie swoich funkcji zastępcy powołanemu w myśl niniejszej Karty.
 4. Sekretarz Generalny za swoje czynności urzędowe odpowiada przed Organizacją.
 5. Sekretarzowi Generalnemu przysługuje immunitet dyplomatyczny.

Art. 16.

 1. Sekretarzem Generalnym może być obywatel Członka Organizacji, który nie pełni żadnych funkcji publicznych w ramach tego Członka Organizacji, z wyłączeniem działalności sądowniczej lub naukowej.
 2. Sekretarzem Generalnym może być również pełniący funkcje publiczne inne aniżeli dozwolone na podstawie ustępu poprzedzającego, jeżeli mimo ich pełnienia daje należytą rękojmię bezstronności w wykonywaniu obowiązków Sekretarza Generalnego.

Art. 17.

 1. Sekretarz Generalny zostaje wybrany, jeżeli za zgłoszoną przez wszystkich Członków Stałych kandydaturą opowie się co najmniej 2/3 Członków Organizacji.
 2. Na wniosek Sekretarza Generalnego, zgłoszony w porozumieniu ze wszystkimi Członkami Stałymi, wybiera się jego zastępcę; ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio.
 3. Dopuszcza się łączny wybór Sekretarza Generalnego i jego zastępcy.

Art. 18.

 1. Sekretarz Generalny obejmuje swój urząd po złożeniu wobec Organizacji ślubowania według następującej roty: „Ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji wykonywać będę bezstronnie, nie ulegając poleceniom żadnego z Rządów Członków Organizacji ani żadnej innej władzy wobec Organizacji zewnętrznej, lecz kierując się jedynie Kartą Organizacji oraz własnym sumieniem, mając na względzie dobro wspólne Polskich Mikronacji.”.
 2. Sekretarz Generalny obowiązany jest dochować wierności złożonemu ślubowaniu.

Art. 19.

 1. Sekretarz Generalny może zostać odwołany na wniosek zgłoszony wspólnie przez wszystkich Członków Stałych, w razie nienależytego wypełniania swoich funkcji, w szczególności stronniczości.
 2. Sekretarz Generalny zostaje odwołany, jeżeli za wnioskiem o odwołanie opowie się co najmniej 2/3 Członków Organizacji.
 3. W razie odwołania nowym Sekretarzem Generalnym zostaje dotychczasowy zastępca, chyba że wniosek o odwołanie zawierał wskazanie kandydata na nowego Sekretarza Generalnego; w takim wypadku odwołanie jest równoznaczne z dokonaniem wyboru nowego Sekretarza Generalnego zgodnie z wnioskiem.
 4. Zastępca Sekretarza Generalnego może zostać odwołany na wniosek zgłoszony przez Sekretarza Generalnego, jeżeli za wnioskiem o odwołanie opowie się co najmniej 2/3 Członków Organizacji, w tym wszyscy Członkowie Stali.

Art. 20.

 1. Sekretarz Generalny może w drodze zarządzeń dookreślać wszelkie inne kwestie organizacyjne, dotyczące funkcjonowania Organizacji, w tym tworzyć organy pomocnicze oraz zatrudniać ich pracowników, przy czym zatrudnienie pracownika następuje w porozumieniu ze wszystkimi Członkami Stałymi.
 2. Każdy Członek Stały lub trzech innych Członków Organizacji może zgłosić sprzeciw wobec zarządzenia w terminie 3 dni od jego ogłoszenia.
 3. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie w przedmiocie uchylenia zarządzenia; do uchylenia wystarczy zwykła większość głosów.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

Art. 21.

 1. Depozytariuszem niniejszej Karty jest tymczasowo Korona Królestwa Dreamlandu.
 2. Z chwilą ratyfikowania niniejszej Karty przez wszystkich Członków Stałych określonych w niniejszej Karcie, oraz co najmniej jednego innego Członka Forum Polskich Mikronacji, przeprowadza się wybór pierwszego Sekretarza Generalnego i jego zastępcy.
 3. Z chwilą objęcia urzędu, depozytariuszem niniejszej Karty staje się Sekretarz Generalny.

Art. 22.

 1. Niniejsza Karta jest otwarta do przystąpienia dla każdego Członka Forum Polskich Mikronacji.
 2. Z chwilą ratyfikacji niniejszej Karty, Członek Forum Polskich Mikronacji staje się Członkiem Organizacji bez konieczności zachowania procedury przystąpienia do Organizacji, określonej w art. 5 i 6.

Art. 23.

Zmiana niniejszej Karty następuje na wniosek Sekretarza Generalnego, Członka Stałego albo co najmniej trzech innych Członków Organizacji, jeżeli za proponowaną zmianą opowie się co najmniej 2/3 Członków Organizacji, w tym wszyscy Członkowie Stali.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższą Kartą, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 31 stycznia 2007 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny