Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9898 [X]

Eldorat, dnia 17 lutego 2018 r.

Ustawa konstytucyjna Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2018

o przywróceniu podatku gruntowego (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. 5 ust. 3 („Rada składa się z wszystkich obywateli sclavińskich”) otrzymuje brzmienie „W skład Rady wchodzą na swój wniosek obywatele sclavińscy posiadający grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek”;
 2. w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu „Wagi głosów członków Rady określa ustawa”;
 3. w art. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu „Konsulem, Wicekonsulem i Prokonsulem może być wyłącznie obywatel sclaviński posiadający prawo do zasiadania w Radzie”;
 4. w art. 8 ust. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „utraty przez Konsula Sclavinii prawa do zasiadania w Radzie”;
 5. 9 ust. 2 („Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie przed zarządzeniem wyboru Konsula Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom sclavińskim, którzy uzyskali obywatelstwo sclavińskie przed zarządzeniem wyboru Konsula Sclavinii oraz posiadają prawo do zasiadania w Radzie”;
 6. w art. 9 dodaje się ust. 11 w brzmieniu „Wagi głosów podczas wyboru Konsula określa ustawa”.

Art. 2. [Przepisy wprowadzające]

 1. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonujących art. 5 ust. 7 oraz art. 9 ust. 11 Konstytucji Konsulatu Sclavinii:
  1. Odpowiednio liczbę obywateli sclavińskich wchodzących w skład Rady (art. 5 ust. 7) i liczbę obywateli sclavińskich (art. 9 ust. 11) posiadających grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek, dzieli się przez siedem oraz zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej.
  2. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających największą liczbę gruntów przysługuje głos o wadze 5.
  3. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających kolejno mniejsze liczby gruntów przysługuje odpowiednio głos o wadze 4, 3 i 2.
  4. W pozostałym przypadku obywatelowi przysługuje głos o wadze 1.
  5. W przypadku równej liczby posiadanych gruntów o przynależności do grupy obywateli posiadających głos o wyższej wadze rozstrzyga liczba wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzydziestu dni poprzedzających czynność prawną wymagającą ustalenia wag głosów.
  6. Posiadanie ósmego i kolejnych gruntów nie jest brane pod uwagę.
 2. Wchodzi w życie stanowiąca załącznik do ustawy Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii — Kodeks Ziemski; przepis zdania poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Wicekonsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny