Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 9899 [X]

Eldorat, dnia 17 lutego 2018 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2018

— Kodeks Ziemski (uchylony)

Art. 1. [Zasady naczelne]

 1. Grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii stanowią własność prowincji.
 2. Prawo do użytkowania wieczystego gruntu na terytorium Konsulatu Sclavinii przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej.

Art. 2. [Przywileje]

 1. Użytkownikowi gruntu, który opłacił podatek gruntowy, przysługuje prawo do przynależności do grupy Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym.
 2. Minister Gospodarki, na wniosek użytkownika gruntu, który opłacił podatek gruntowy, nadaje nazwę bezimiennej drodze (alei), przy której znajduje się użytkowany grunt, a w przypadku gruntu znajdującego się poza miastem — danemu sektorowi — o ile wnioskowana nazwa nie narusza dobrych obyczajów.

(Art. 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 3. [Bazowa wysokość podatku gruntowego]

Bazową wysokością podatku gruntowego za okres 30 dni jest 3500 lt.

Art. 4. [Ulgi od podatku gruntowego]

 1. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga w wysokości 50% za pierwszy użytkowany grunt; o pierwszeństwie gruntu rozstrzyga kolejność wprowadzenia gruntu do obrotu, choćby posiadał wcześniejszych użytkowników.
 2. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga stanowiąca odsetek zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających chwilę opłacania podatku.
 3. Użytkownikowi gruntu stanowiącego część zespołu gruntowego (występujących pod unikalną nazwą co najmniej dwóch sąsiadujących gruntów użytkowanych przez jedną osobę) przysługuje ulga w wysokości 33%.
 4. Ulgi określone w ustępach poprzedzających łączą się ze sobą.
 5. Ustaloną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wysokość podatku zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.

Art. 5. [Wprowadzenie i wycofywanie gruntów z obrotu]

 1. Minister Gospodarki wprowadza grunt do obrotu oraz zawiera umowę użytkowania wieczystego na wniosek zainteresowanego użytkownika gruntu. Użytkownik jest obowiązany opłacić w terminie siedmiu dni należny podatek. W przypadku nieopłacenia podatku, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego wygaśnięciu.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów ustępu poprzedzającego, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego odpowiednio wypowiedzeniu lub wygaśnięciu:
  1. na wniosek użytkownika gruntu,
  2. po upływie 30 dni od dnia wystąpienia zaległości podatkowej.
 3. Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii.
 4. Organem właściwym w sprawach wprowadzania do obrotu i wycofywania z obrotu gruntów użytkowanych przez Koronę lub Konsulat Sclavinii jest Minister Gospodarki.

(Art. 5 ust. 1 i 4 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 6. [Komunalizacja gruntu]

 1. Minister Kultury może, w drodze decyzji, dokonać komunalizacji gruntu o istotnej wartości dla kultury lub dziedzictwa Konsulatu Sclavinii.
 2. Jeżeli od gruntu opłacono należny podatek, zwraca się go w całości użytkownikowi gruntu, w wysokości ostatnio ustalonej w systemie informatycznym Konsulatu Sclavinii.
 3. Użytkownik gruntu może odwołać się do Senatu od decyzji w sprawie komunalizacji, o ile sam o nią nie wnosił, w terminie 168 godzin od chwili otrzymania za pośrednictwem Poczty Konnej zawiadomienia o zamiarze komunalizacji; w tym terminie i trybie może także wyrazić zgodę, skracając bieg terminu.

(Art. 6 ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 7. [Nazwy miejsc publicznych i pomniki]

Z zastrzeżeniem przepisu art. 2 ust. 2, Senat nadaje nazwy dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom, wznosi pomniki.

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 8. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Wicekonsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny