Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (III Konsulat), poz. 9900 [X]

Eldorat, dnia 17 lutego 2018 r.

Ustawa konstytucyjna Rady Konsulatu Sclavinii nr 6/2018

o obywatelstwie sclavińskim (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. 4 ust. 2 („Obywatelstwo sclavińskie nadaje Konsul Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Obywatelem sclavińskim jest aktywny w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii”;
  2. 4 ust. 3 („Tryb i zasady nadawania, zbywania, utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego określa ustawa”) otrzymuje brzmienie „Konsul może nadać obywatelstwo sclavińskie obywatelowi sarmackiemu zamieszkałemu poza terytorium Konsulatu Sclavinii”;
  3. w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Konsul pozbawia obywatelstwa sclavińskiego, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, gdy jego posiadacz utracił obywatelstwo sarmackie lub z własnej inicjatywy”.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

  1. Traci moc Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017 o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 marca 2017 r.; przepis zdania poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.
  2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Wicekonsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny