Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 9930 [X]

Grodzisk, dnia 27 lutego 2018 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji (uchylony)

Na podstawie art. 9 ust. 8 Konstytucji Księstwa Sarmacji wydajemy niniejsze rozporządzenie celem ujednolicenia i usystematyzowania zasad i kryteriów uznwania innych mikronacji.

Art. 1. [Uznanie mikronacji]

Księstwo Sarmacji, w drodze proklamacji Księcia Sarmacji, uznaje państwowość mikronacji, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. istnieje i pozostaje aktywną, przez co najmniej 3 kolejne miesiące poprzedzające uznanie,
  2. posiada liczbę aktywnych mieszkańców w sposób ciągły nie mniejszą niż 3,
  3. posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne,
  4. posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe,
  5. posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji,
  6. nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Cofnięcie uznania]

  1. Księstwo Sarmacji może, w drodze proklamacji Księcia Sarmacji, wycofać uznanie państwowości mikronacji, która zaprzestała spełniania warunków określonych w art. 1.
  2. Z chwilą wycofania uznania państwowości mikronacji, umowę lub umowy międzynarodowe z nią zawarte uznaje się za niebyłe.

Art. 3. [Proklamacja Księcia]

Proklamacja, o której mowa w art. 1–2 zawiera, w załączniku, wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji w chwili wydania proklamacji.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia Książę Sarmacji ogłasza wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji.

(—) Robert Fryderyk

(—) Gauleiter hr. Kakulski
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny