Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 9967 [X]

Eldorat, dnia 13 marca 2018 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 8/2018

o finansach publicznych (uchylony)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

 1. zasady wynagradzania funkcjonariuszy publicznych;
 2. zasady nagradzania aktywności obywatelskiej;
 3. tryb i zasady przyznawania wsparć finansowych;
 4. zasady finansowania jednostek budżetowych.

Art. 2.

Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ustawy jest:

 1. Konsul;
 2. Wicekonsul;
 3. Minister;
 4. Wiceminister;
 5. Marszałek Senatu;
 6. Wicemarszałek Senatu;
 7. Senator;
 8. Prefekt Sclavinii — jeśli wykonuje zadania przewidziane w art. 6 ust. 3 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii;
 9. inny funkcjonariusz publiczny wskazany przez Konsula Sclavinii

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 3.

Określenie „jednostka budżetowa” oznacza instytucję w państwowym systemie informatycznym „DSG”, której właścicielem jest Konsulat Sclavinii.

Art. 3a. [Brak obowiązku publikacji]

Akty urzędowe, o których mowa w ustawie, nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, dla swej ważności wymagają jednak podania do wiadomości publicznej na forum Konsulatu Sclavinii.

(Art. 3a dodany Ustawą Senatu o zmianie Ordynacji wyborczej i Ustawy o finansach publicznych z dnia 24 maja 2018 r.)

Rozdział 2
Wynagrodzenia

Art. 4.

Maksymalna, miesięczna wysokość wynagrodzenia, o której mowa w art. 6 ust. 1, wynosi dla:

 1. Konsula — 40 000 libertów;
 2. Wicekonsula, Ministra, Marszałka Senatu — 30 000 libertów;
 3. Wiceministra, Wicemarszałka Senatu — 25 000 libertów;
 4. Senatora — 20 000 libertów;
 5. Prefekta Sclavinii — 40 000 libertów;
 6. innego funkcjonariusza publicznego — 15 000 libertów.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 5.

 1. Nie później niż siódmego dnia każdego miesiąca kalendarzowego Minister Finansów przeprowadza ocenę pracy funkcjonariuszy publicznych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w poprzednim miesiącu kalendarzowym; oceny dokonują obywatele sclavińscy posiadający czynne prawo wyborcze.
 2. Oceny przyznane funkcjonariuszom są niejawne.
 3. Minister Finansów, niezwłocznie po zakończeniu oceny, podaje do wiadomości publicznej średnią ocen przyznanych przez obywateli sclavińskich posiadających czynne prawo wyborcze, zwanych dalej „obywatelami”, poszczególnym funkcjonariuszom.

(Art. 5 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 6.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny funkcjonariuszy, Minister Finansów przyznaje im, w drodze decyzji, i wypłaca wynagrodzenia w wysokości równej iloczynowi przysługującego im wynagrodzenia maksymalnego oraz ilorazu średniej ocen przyznanych im przez obywateli i oceny maksymalnej.
 2. Jeśli funkcjonariusz pełnił swoją funkcję krócej niż przez cały miesiąc kalendarzowy, za który jest przyznawane wynagrodzenie, jego wysokość zmniejsza się proporcjonalnie.
 3. Jeśli funkcjonariusz pełnił w ciągu miesiąca kalendarzowego, za który przyznawane jest wynagrodzenie, więcej niż jedną funkcję, przyznaje mu się najwyższe z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających.

(Art. 6 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 7.

 1. Jeżeli w ocenie funkcjonariuszy publicznych wzięło udział mniej niż 1/3 uprawnionych do oceny obywateli, wyniki oceny uważa się za niebyłe.
 2. W przypadku uznania wyników oceny za niebyłe, tryb i zasady wynagradzania funkcjonariuszy za dany miesiąc ustala Konsul Sclavinii.

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Rozdział 3
Nagradzanie aktywności

Art. 8.

Każdemu, kto w okresie ostatnich 24 godzin zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej jedną wypowiedź, wypłaca się pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = (W × 75) + 100, gdzie „P” jest zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej wysokością pensji, a „W” jest pierwiastkiem liczby wypowiedzi zamieszczonego przez niego na forum Konsulatu Sclavinii w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 libertów.

Art. 9.

Każdemu, kto danego dnia zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej 10 wypowiedzi, wypłaca się nagrodę w wysokości 2500 libertów.

Art. 10.

Minister Finansów może, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca z programów, o których mowa w art. 8 i 9.

(Art. 10 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Rozdział 4
Wsparcia finansowe

Art. 11.

 1. Minister Finansów przyznaje mieszkańcowi Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego, na jego wniosek, wsparcie finansowe w wysokości 10 000 libertów, jeśli mieszkaniec spełnił łącznie następujące warunki:
  1. zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej pięć wypowiedzi w okresie 30 dni poprzedzających chwilę rozpatrzenia wniosku;
  2. nie otrzymał po 1 marca 2018 roku od Konsulatu Sclavinii wsparcia o podobnym charakterze;
  3. na jego osobistym rachunku bankowym w państwowym systemie informatycznym „DSG” nie znajduje się więcej niż 5000 libertów.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku opuszczenia Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów państwowych lub całkowitego zaprzestania aktywności na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania wsparcia.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 12.

 1. Minister Finansów może zdecydować, na wniosek Konsula lub ministra, o przeznaczeniu środków publicznych Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu, dotację dla inicjatywy prywatnej lub nagrodę pieniężną, z zastrzeżeniem ust. 1a.
  1a. Minister Edukacji i Nauki może zdecydować o przyznaniu dotacji na inicjatywę w obszarze nauki. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
 2. Przeznaczenie kwoty w wysokości przekraczającej 150 000 libertów na rzecz jednego podmiotu w danym miesiącu kalendarzowym następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez Senat.
 3. Podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić na wniosek Ministra Finansów sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków.
 4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w deklarowanym terminie podlegają zwrotowi.

(Art. 12 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

(Art. 12 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 1a dodany Ustawą Senatu o zmianie niektórych ustaw z dnia 17 maja 2018 r.)

Art. 13.

(Skreślony)

(Art. 13 skreślony Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 14.

Minister Gospodarki może, w drodze działań faktycznych, ustanawiać nagrody dla użytkowników systemów informatycznych Konsulatu Sclavinii.

(Art. 14 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Art. 15.

Wierzytelności, o których mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 4 podlegają egzekucji przez Ministra Finansów zgodnie z przepisami prawa państwowego.

(Art. 15 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Rozdział 5
Finansowanie jednostek budżetowych

Art. 16.

Minister Finansów finansuje jednostki budżetowe w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji przez nie zadań.

(Art. 16 w brzmieniu ustalonym Dekretem Konsula z mocą ustawy — Przepisami wprowadzającymi Małą Konstytucję i Dekret o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.)

Rozdział 6
Przepis końcowy

Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Prefekt Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny