Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 9967 [X]

Eldorat, dnia 13 marca 2018 r.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 8/2018

o finansach publicznych

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

 1. zasady wynagradzania funkcjonariuszy publicznych;
 2. zasady nagradzania aktywności obywatelskiej;
 3. tryb i zasady przyznawania wsparć finansowych;
 4. zasady finansowania jednostek budżetowych.

Art. 2.

Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu ustawy jest:

 1. Konsul Sclavinii;
 2. Wicekonsul Sclavinii;
 3. Prokonsul;
 4. Prefekt Sclavinii — jeśli wykonuje zadania przewidziane w art. 11 ust. 5 Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz. P. poz. 9141);
 5. Przewodniczący Rady Konsulatu Sclavinii;
 6. Prokurator;
 7. Architekt;
 8. inny funkcjonariusz publiczny wskazany przez Konsula Sclavinii.

Art. 3.

Określenie „jednostka budżetowa” oznacza instytucję w państwowym systemie informatycznym „DSG”, której właścicielem jest Konsulat Sclavinii.

Rozdział 2
Wynagrodzenia

Art. 4.

Maksymalna, miesięczna wysokość wynagrodzenia, o której mowa w art. 6 ust. 1, wynosi dla:

 1. Konsula Sclavinii — 40 000 libertów;
 2. Wicekonsula Sclavinii — 40 000 libertów;
 3. Prokonsula — 30 000 libertów;
 4. Prefekta Sclavinii — 40 000 libertów;
 5. Przewodniczącego Rady Konsulatu Sclavinii — 15 000 libertów;
 6. Prokuratora — 30 000 libertów;
 7. Architekta — 30 000 libertów;
 8. innego funkcjonariusza publicznego — 15 000 libertów.

Art. 5.

 1. Nie później niż siódmego dnia każdego miesiąca kalendarzowego Prokurator przeprowadza ocenę pracy funkcjonariuszy publicznych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w poprzednim miesiącu kalendarzowym; oceny dokonują członkowie Rady Konsulatu Sclavinii.
 2. Oceny przyznane funkcjonariuszom są niejawne.
 3. Prokurator, niezwłocznie po zakończeniu oceny, podaje do wiadomości publicznej średnią ocen przyznanych przez członków Rady Konsulatu Sclavinii, zwanych dalej „radcami”, poszczególnym funkcjonariuszom.

Art. 6.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny funkcjonariuszy, Prokurator przyznaje im, w drodze decyzji, i wypłaca wynagrodzenia w wysokości równej iloczynowi przysługującego im wynagrodzenia maksymalnego oraz ilorazu średniej ocen przyznanych im przez radców i oceny maksymalnej.
 2. Jeśli funkcjonariusz pełnił swoją funkcję krócej niż przez cały miesiąc kalendarzowy, za który jest przyznawane wynagrodzenie, jego wysokość zmniejsza się proporcjonalnie.
 3. Jeśli funkcjonariusz pełnił w ciągu miesiąca kalendarzowego, za który przyznawane jest wynagrodzenie, więcej niż jedną funkcję, przyznaje mu się najwyższe z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających.

Art. 7.

 1. Jeżeli w ocenie funkcjonariuszy publicznych wzięło udział mniej niż 1/3 uprawnionych do oceny radców, wyniki oceny uważa się za niebyłe.
 2. W przypadku uznania wyników oceny za niebyłe, tryb i zasady wynagradzania funkcjonariuszy za dany miesiąc ustala Konsul Sclavinii.

Rozdział 3
Nagradzanie aktywności

Art. 8.

Każdemu, kto w okresie ostatnich 24 godzin zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej jedną wypowiedź, wypłaca się pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = (W × 75) + 100, gdzie „P” jest zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej wysokością pensji, a „W” jest pierwiastkiem liczby wypowiedzi zamieszczonego przez niego na forum Konsulatu Sclavinii w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 libertów.

Art. 9.

Każdemu, kto danego dnia zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej 10 wypowiedzi, wypłaca się nagrodę w wysokości 2500 libertów.

Art. 10.

Konsul Sclavinii może, w drodze decyzji, wykluczyć mieszkańca z programów, o których mowa w art. 8 i 9.

Rozdział 4
Wsparcia finansowe

Art. 11.

 1. Prokurator przyznaje mieszkańcowi Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego, na jego wniosek, wsparcie finansowe w wysokości 10 000 libertów, jeśli mieszkaniec spełnił łącznie następujące warunki:
  1. zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej pięć wypowiedzi w okresie 30 dni poprzedzających chwilę rozpatrzenia wniosku;
  2. nie otrzymał po 1 marca 2018 roku od Konsulatu Sclavinii wsparcia o podobnym charakterze;
  3. na jego osobistym rachunku bankowym w państwowym systemie informatycznym „DSG” nie znajduje się więcej niż 5000 libertów.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku opuszczenia Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów państwowych lub całkowitego zaprzestania aktywności na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania wsparcia.

Art. 12.

 1. Konsul Sclavinii może zdecydować o przeznaczeniu środków publicznych Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu, dotację dla inicjatywy prywatnej lub nagrodę pieniężną.
 2. Przeznaczenie kwoty w wysokości przekraczającej 150 000 libertów na rzecz jednego podmiotu w danym miesiącu kalendarzowym następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Konsulatu Sclavinii.
 3. Podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić na wniosek Konsula Sclavinii lub Prokuratora sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków.
 4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w deklarowanym terminie podlegają zwrotowi.

Art. 13.

Konsul Sclavinii może upoważnić Prokuratora do wydawania decyzji, o której mowa w art. 12 ust. 1, w imieniu Konsula Sclavinii.

Art. 14.

Konsul Sclavinii może, w drodze działań faktycznych, ustanawiać nagrody dla użytkowników systemów informatycznych Konsulatu Sclavinii.

Art. 15.

Wierzytelności, o których mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 4 podlegają egzekucji przez Prokuratora zgodnie z przepisami prawa państwowego.

Rozdział 5
Finansowanie jednostek budżetowych

Art. 16.

Prokurator finansuje jednostki budżetowe w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji przez nie zadań.

Rozdział 6
Przepis końcowy

Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Prefekt Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny