Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawa zasadnicza, poz. 9990 [X]

Eldorat, dnia 22 marca 2018 r.

Mała Konstytucja

Konsulatu Sclavinii (uchylony)

Art. 1. [Prawo]

Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Mała Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o umowach międzyprowincjonalnych z dnia 18 czerwca 2018 r.)

Art. 2. [Obywatelstwo]

 1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
 2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek obywatela jeśli zamieszkuje on na terytorium Konsulatu Sclavinii, posiada grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii, od których opłacono należny podatek.
 3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, gdy utracił obywatelstwo sarmackie lub z własnej inicjatywy.
 4. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy, mają prawo do wybierania Senatu, głosowania w referendach oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o Senacie i obywatelstwie sclavińskim)

Art. 3. [Waga głosu]

W wyborach do Senatu i referendach:

 1. Liczbę uprawnionych obywateli sclavińskich dzieli się przez siedem oraz zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej;
 2. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających największą liczbę gruntów przysługuje głos o wadze 5;
 3. Obywatelowi należącemu do grupy obywateli w liczbie, o której mowa w ust. 1, posiadających kolejno mniejsze liczby gruntów przysługuje odpowiednio głos o wadze 4, 3 i 2;
 4. W pozostałym przypadku obywatelowi przysługuje głos o wadze 1;
 5. W przypadku równej liczby posiadanych gruntów o przynależności do grupy obywateli posiadających głos o wyższej wadze rozstrzyga liczba wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie trzydziestu dni poprzedzających czynność prawną wymagającą ustalenia wag głosów;
 6. Posiadanie ósmego i kolejnych gruntów nie jest brane pod uwagę.

Art. 4. [Senat]

 1. Senat składa się z minimalnie trzech i maksymalnie siedmiu senatorów. Ustawa normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora. 
 2. Senat jest wybierany na dwumiesięczną kadencję. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze uchwały Senatu lub referendum.
 3. Wybory do Senatu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory do Senatu zarządza Konsul.
 4. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybierany przez Senat z jego grona. Marszałek Senatu powołuje i odwołuje z grona senatorów Wicemarszałka Senatu, który zastępuje go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 5. Wybór Marszałka Senatu przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Konsula z grona senatorów. Marszałek-Senior pełni obowiązki Marszałka w przypadku opróżnienia funkcji Marszałka i Wicemarszałka.
(Art. 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o Senacie i obywatelstwie sclavińskim)

Art. 5. [Ustawodawstwo]

 1. Senat przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy senatorów, chyba że Mała Konstytucja przewiduje inną większość. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
 2. Marszałek Senatu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Konsulowi. Konsul podpisuje ustawę lub proponuje Senatowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Konsul podpisuje ustawę po jej ponownym uchwaleniu przez Senat bezwzględną większością głosów.
 3. Konsul wydaje dekrety z mocą ustawy w okresie między kadencjami Senatu. Dekret z mocą ustawy podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Senat i traci moc z chwilą odrzucenia uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 4. Konsul ratyfikuje umowę międzyprowincjonalną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

(Art. 5 ust. 4 dodany Ustawą konstytucyjną o umowach międzyprowincjonalnych z dnia 18 czerwca 2018 r.)

Art. 6. [Konsul]

 1. Konsul jest najwyższym przedstawicielem Konsulatu Sclavinii oraz sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Konsul jest wybierany przez Senat na czteromiesięczną kadencję. Konsul może być odwołany przez Senat przed upływem kadencji większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 3. Konsul powołuje i odwołuje Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Wicekonsul pełni obowiązki Konsula w przypadku opróżnienia urzędu Konsula, a jeżeli urząd Wicekonsula jest także opróżniony, obowiązki konsula pełni Prefekt.
 4. Konsul, a w przypadku Konsula — Marszałek Senatu, stwierdza opróżnienie funkcji publicznej w przypadku rezygnacji lub utraty prawa do sprawowania funkcji.
 5. Konsul wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone w Małej Konstytucji i ustawach.
 6. Konsul rozstrzyga spory kompetencyjne oraz powierza kompetencje, obowiązki i zadania w sprawach nieuregulowanych w Małej Konstytucji i ustawach.

(Art. 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora z dnia 10 sierpnia 2018 r.)

 Art. 7. [Rząd]

 1. Rząd składa się z ministrów.
 2. Konsul powołuje ministrów na wniosek Senatu, na dwumiesięczną kadencję, w tym samym trybie odwołuje ich przed upływem kadencji.
 3. Ministrowie powołują i odwołują wiceministrów, którzy zastępują ich podczas ich nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. W przypadku opróżnienia urzędu ministra następuje opróżnienie urzędów wiceministrów.
 4. Ministrowie wykonują kompetencje, obowiązki i zadania określone w ustawach.

Art. 8. [Prefekt]

 1. Funkcję Prefekta sprawują, aktywni na forum Konsulatu Sclavinii w okresie siedmiu ostatnich dni, w następującym porządku: Konsul, Wicekonsul, Marszałek Senatu, Wicemarszałek Senatu, ministrowie w malejącej kolejności okresu sprawowania urzędu, poprzednio urzędujący Konsulowie, poczynając od Konsula, który sprawował urząd jako ostatni.
 2. Prefekt może dokonać czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego, w zastępstwie funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie. Terminem jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin trzech dni.

Art. 9. [Zmiana Małej Konstytucji]

 1. Senat przyjmuje ustawę o zmianie Małej Konstytucji większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 2. Marszałek Senatu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Małej Konstytucji do podpisu Konsulowi. Konsul podpisuje ustawę lub proponuje Senatowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Senat Konsul podpisuje ustawę lub zarządza referendum w sprawie jej zatwierdzenia. Konsul podpisuje ustawę zatwierdzoną w drodze referendum.

Art. 10. [Referendum]

Na wniosek co najmniej dwóch piątych obywateli, o których mowa w art. 2 ust. 4, Marszałek Senatu zarządza referendum:

 1. w sprawie zatwierdzenia ustawy podpisanej przez Konsula — w przypadku braku zatwierdzenia ustawa traci moc z chwilą ogłoszenia wyniku referendum;
 2. w sprawie zmiany Małej Konstytucji — w przypadku przyjęcia propozycji, Konsul podpisuje ustawę o zmianie Małej Konstytucji;
 3. w sprawie rozwiązania Senatu — w przypadku przyjęcia propozycji Senat uważa się za rozwiązany z chwilą ogłoszenia wyniku referendum.

(Art. 10 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o umowach międzyprowincjonalnych z dnia 18 czerwca 2018 r.)

Art. 11. [Przepisy szczególne]

 1. Jeżeli w wyborach do Senatu zgłosiło się siedmiu lub mniej niż siedmiu kandydatów, Konsul stwierdza ich wybór.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, Konsul mianuje senatora po zasięgnięciu opinii Marszałka Senatu.
(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o Senacie i obywatelstwie sclavińskim)

Art. 12. [Przepisy końcowy i wprowadzające]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Konstytucja Konsulatu Sclavinii z dnia 12 stycznia 2017 r.
 3. Urzędujący Konsul sprawuje funkcję do chwili wyboru Konsula przez Senat.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny