Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 9991 [X]

Eldorat, dnia 22 marca 2018 r.

Dekret Konsula z mocą ustawy

— Ordynacja wyborcza (uchylony)

Rozdział I
PRZEPISY WSPÓLNE

Art. 1. [Organy zarządzające wybory]

 1. Wybory do Senatu zarządza Konsul, w drodze postanowienia, nie później, niż:
  1. dwa tygodnie przed upływem kadencji Senatu,
  2. tydzień po rozwiązaniu Senatu.
 2. Wybór Konsula zarządza Marszałek Senatu, w drodze postanowienia, nie później niż:
  1. dwa tygodnie przed upływem kadencji Konsula,
  2. tydzień po opróżnieniu urzędu Konsula przed upływem kadencji.
 3. Przepisy dotyczące wyboru Konsula stosuje się odpowiednio do przyjmowania przez Senat wniosku o powołanie ministra, z zastrzeżeniem, że opróżnienie urzędu ministra stwierdza Konsul. Postanowienie w sprawie zarządzenia przyjmowania wniosku oraz uchwała Senatu w sprawie wniosku nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(Art. 1 ust. 3 zd. 2 dodany Ustawą Senatu o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 17 maja 2018 r.)

(Art. 1 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora z dnia 17 lipca 2018 r.)

Art. 2. [Zarządzanie wyborów]

 1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu określa:
  1. termin głosowania,
  2. miejsce i termin zgłaszania kandydatur,
  3. przysługujące obywatelom sclavińskim wagi głosów, ustalone zgodnie z przepisem art. 3 Małej Konstytucji,
  4. odsyłacz do wykazu obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze.
 2. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyboru Konsula określa:
  1. miejsce i termin zgłaszania kandydatur,
  2. odsyłacz do wykazu obywateli sclavińskich posiadających bierne prawo wyborcze.
 3. Termin głosowania w wyborach do Senatu jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21.00.
 4. Termin zgłaszania kandydatur upływa nie wcześniej niż trzy dni od dnia zarządzenia wyborów (wyboru) i nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem głosowania.

(Art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 2 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym, a art. 2 ust. 1 pkt 4 dodany Ustawą Senatu o zmianie Ordynacji wyborczej i Ustawy o finansach publicznych z dnia 24 maja 2018 r.)

Art. 3. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydatury zgłasza się osobiście.
 2. Konsul (Marszałek Senatu) odrzuca kandydaturę w przypadku:
  1. wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
  2. nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności.
 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur, Konsul (Marszałek Senatu) podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i nieodrzucone kandydatury.
 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy kandydatur.

Rozdział II
WYBORY DO SENATU

Art. 4. [Głosowanie w wyborach do Senatu]

 1. Na karcie do głosowania w wyborach do Senatu umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion; podczas szeregowania kandydatur pomija się partykuły w nazwiskach.
 2. W wyborach do Senatu obywatel sclaviński oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
 3. Uzyskanie czynnego prawa wyborczego po zarządzeniu wyborów do Senatu, a przed rozpoczęciem głosowania, skutkuje dodaniem obywatela sclavińskiego do wykazu uprawnionych do głosowania z głosem o sile 1.

Art. 5. [Ustalenie wyniku wyborów do Senatu]

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Konsul podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. kandydatów, którzy uzyskali mandaty senatorów.
 2. Wynik wyborów do Senatu ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Scottish STV, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  2. jeżeli te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
  3. jeżeli i te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który w okresie 30 dni poprzedzających chwilę ustalenia wyniku wyborów zamieścił większą liczbę wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii,
  4. a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Konsul.

Art. 6. [Kadencja Senatu]

Kadencja Senatu trwa od chwili zwołania przez Konsula Senatu na obrady do chwili zwołania na obrady Senatu kolejnej kadencji albo rozwiązania Senatu.

Art. 7. [Ślubowanie senatorskie]

 1. Nowo wybrani senatorowie składają publiczne ślubowania według roty: „Ślubuję uroczyście jako senator rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów prowincji, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Konsulatu Sclavinii. Oby obrady Senatu przyniosły szczęście, dobro i pomyślność Konsulatowi Sclavinii”.
 2. Objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą złożenia ślubowania. Jednakże, jeżeli zwołanie Senatu na obrady nastąpiło po złożeniu ślubowania, objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą zwołania Senatu na obrady.

Art. 8. [Wygaśnięcie mandatu senatora]

 1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje wskutek:
  1. (skreślony),
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania mandatu,
  4. oświadczenia woli o opuszczeniu Księstwa Sarmacji,
  5. niezapowiedzianego lub nieusprawiedliwionego braku wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii od co najmniej siedmiu dni,
  6. wykluczenia przez Senat, na wniosek Marszałka, w następstwie nieusprawiedliwionego niebrania udziału w trzech kolejno po sobie następujących głosowaniach,
  7. utraty biernego prawa wyborczego,
  8. upływu kadencji Senatu.
 2. Wygaśnięcie mandatu senatora stwierdza Konsul.

(Art. 8 ust. 1 pkt 1 skreślony Ustawą Senatu o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora z dnia 17 lipca 2018 r.)

Art. 9. [Uzupełnienie składu Senatu]

(Art. 9 skreślony Ustawą konstytucyjną o Senacie i obywatelstwie sclavińskim)

Art. 10. [Przypadki nadzwyczajne]

W nieuregulowanych w dekrecie przypadkach dotyczących wyborów do Senatu rozstrzyga Konsul.

Rozdział III
WYBÓR KONSULA

Art. 11. [Głosowanie nad wyborem Konsula]

 1. Podczas głosowania nad wyborem Konsula senator oddaje głos na jednego z kandydatów, oddaje głos przeciw wszystkim kandydatom lub wstrzymuje się od głosu.
 2. Jeżeli w trzech kolejnych głosowaniach Senat nie wybrał Konsula, Marszałek Senatu ponownie zarządza wybór Konsula.

(Art. 11 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu o zmianie Ordynacji wyborczej z dnia 17 maja 2018 r.)

Art. 12. [Ślubowanie i kadencja Konsula]

 1. Nowo wybrany Konsul składa publiczne ślubowanie według roty: „Ślubuję uroczyście jako Konsul rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów prowincji, czynić wszystko dla pomyślności Rzeczypospolitej i Konsulatu Sclavinii, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Konsulatu Sclavinii”.
 2. Kadencja Konsula trwa od chwili złożenia ślubowania przez Konsula do chwili złożenia ślubowania przez kolejnego Konsula albo opróżnienia urzędu Konsula przed upływem kadencji.

Art. 13. [Opróżnienie urzędu Konsula]

 1. Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:
  1. (skreślony),
  2. zrzeczenia się urzędu,
  3. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru,
  4. oświadczenia woli o opuszczeniu Księstwa Sarmacji,
  5. niezapowiedzianego lub nieusprawiedliwionego braku wypowiedzi na forum Konsulatu Sclavinii od co najmniej siedmiu dni,
  6. odwołania Konsula przez Senat przed upływem kadencji,
  7. utraty biernego prawa wyborczego,
  8. upływu kadencji Konsula.
 2. Opróżnienie urzędu Konsula stwierdza Marszałek Senatu.

(Art. 13 ust. 1 pkt 1 skreślony Ustawą Senatu o zniesieniu niepołączalności urzędów Konsula i senatora z dnia 17 lipca 2018 r.)

Art. 14. [Przypadki nadzwyczajne]

W nieuregulowanych w dekrecie przypadkach dotyczących wyboru Konsula rozstrzyga Marszałek Senatu.

Rozdział IV
PRZEPISY 
PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 15. [Przepisy przejściowe i końcowe]

 1. W pierwszych wyborach do Senatu nie stosuje się przepisu art. 2 ust. 4 dekretu; kandydatury zgłoszone w postępowaniu zarządzonym przez Prefekta dnia 19 marca 2018 roku (wątek na Forum Centralnym o numerze 24743) uważa się za zgłoszone w terminie.
 2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny