Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiUstawy, poz. 9999 [X]

Eldorat, dnia 28 marca 2018 r.

Dekret Konsula z mocą ustawy

o Rządzie Konsulatu Sclavinii (uchylony)

Art. 1.

 1. W skład Rządu wchodzą:
  1. Minister Administracji,
  2. Minister Finansów,
  3. Minister Gospodarki,
  4. Minister Informacji,
  5. Minister Kultury,
  6. Minister Spraw Wewnętrznych,
  7. Minister Edukacji i Nauki.
 2. W przypadku sprawowania więcej niż jednego urzędu ministra przez tę samą osobę, nazwę urzędu zmienia się odpowiednio.
 3. Nazwę urzędu wiceministra określa akt powołania.

(Art. 1 ust. 1 pkt 7 dodany Ustawą Senatu o zmianie niektórych ustaw z dnia 17 maja 2018 r.)

Art. 2.

Minister Administracji:

 1. publikuje, redaguje i uchyla akty urzędowe Konsulatu Sclavinii w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji;
 2. sporządza projekty aktów urzędowych na wniosek Konsula i ministrów;
 3. informuje władze państwowe o zmianach wynikających z aktów urzędowych opublikowanych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 3.

Minister Finansów:

 1. wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone w Ustawie o finansach publicznych;
 2. powołuje i odwołuje Dyrektora Mennicy Eldorackiej;
 3. zarządza Miastem Stołecznym Eldoratem w państwowym systemie informatycznym.

Art. 4.

Minister Gospodarki:

 1. wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone w Kodeksie Ziemskim;
 2. rozwija i zarządza Systemem Ewidencji Gruntów;
 3. powołuje i odwołuje Dyrektora Międzynarodowego Portu Lotniczego w Eldoracie.

Art. 5.

Minister Informacji:

 1. określa i realizuje politykę informacyjną Konsulatu Sclavinii;
 2. opracowuje i publikuje w „Głosie Sclavinii” informacje o wydarzeniach z życia Konsulatu Sclavinii na wniosek Konsula i ministrów.

Art. 6.

Minister Kultury:

 1. określa i realizuje politykę kulturalną Konsulatu Sclavinii;
 2. organizuje wydarzenia kulturalne na wniosek Konsula i ministrów;
 3. zarządza Aleją Zasłużonych i Książnicą Sclavińską;
 4. powołuje kustoszy guberni na trzymiesięczną kadencję, odwołuje ich przed upływem kadencji oraz określa szczegółowo ich zadania.

Art. 7.

Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. określa układ forum Konsulatu Sclavinii;
 2. moderuje forum Konsulatu Sclavinii, z wyłączeniem działów urzędowych.

Art. 7a.

Minister Edukacji i Nauki:

 1. wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone w ustawie o finansach publicznych;
 2. podejmuje działania wspierające szkolnictwo i oświatę,
 3. opracowuje materiały edukacyjne o Konsulacie Sclavinii.

(Art. 7a dodany Ustawą Senatu o zmianie niektórych ustaw z dnia 17 maja 2018 r.)

Art. 8.

 1. Senat może uchylić akt urzędowy ministra lub nakazać mu powstrzymanie się od innych czynności urzędowych.
 2. W przypadku opróżnienia urzędu ministra Konsul może powierzyć innemu ministrowi lub sobie pełnienie wszystkich lub niektórych obowiązków ministra, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania administracji prowincjonalnej; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 9.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Konsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny