Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 10049 [X]

Grodzisk, dnia 1 maja 2018 r.

Uchwała Sejmu

o zatwierdzeniu Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych

§ 1.

Na podstawie art. 19 Konstytucji Księstwa Sarmacji, Sejm zatwierdza Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

***

ZAŁĄCZNIK

Rozporządzenie Księcia
o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych

Praca na rzecz i dla Księstwa Sarmacji to największy wymiar poświęcenia jaki możemy zaoferować naszemu Państwu. W uznaniu tej pracy, tego poświęcenia i niezliczonych godzin ustanawiamy niniejsze ordery, odznaczenia i medale celem uhonorowania tych, którzy niestrudzenie działają na rzecz i dla Naszego Kraju.
 
Artykuł 1. [Cel, kategorie i klasy]

 1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ordery państwowe oraz medale, które nadaje Książę celem uhonorowania tych, którzy niestrudzenie działają na rzecz i dla Naszego Kraju.
 2. Ordery mogą dzielić się na odznaczenia nazywane Krzyżem Orderu.
 3. Krzyże Orderu dzielą się na następujące klasy:
  1. brązowy – najniższa;
  2. srebrny – średnia;
  3. złoty – najwyższa.
 4. Wzory orderów w poszczególnych kategoriach i ich baretek, oraz wzory medali, zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. Wzory odznaczeń w poszczególnych klasach i ich baretek zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
 5. Baretki orderów, odznaczeń i medali nadanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, uwidaczniane są w profilu nagrodzonej osoby, z wyjątkiem orderów i odznaczeń państw obcych.
 6. W wyjątkowych okolicznościach Książę może, w drodze zarządzenia, ustanowić ordery i odznaczenia przyznawane jednorazowo.

Artykuł 2. [Podmiot]

 1. Ordery i odznaczenia oraz medale są przyznawane mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
 2. Ordery i odznaczenia oraz medale mogą być przyznawane cudzoziemcom, jeśli przepis szczegółowy tak stanowi.

Artykuł 3. [Przedmiot]

 1. Ordery nadawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzenie.
 2. Odznaczenia i medale nadawane są za aktywność w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 4. [Terminy ogólne]


Ordery, odznaczenia i medale są nadawane w czasie uroczystości i obchodów świąt państwowych, szczególnie zaś podczas uroczystości z okazji wstąpienia Księcia na Tron, rocznicy powstania Księstwa Sarmacji i święta Książęcych Sił Zbrojnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 5. [Punkty Zasługi]

 1. Każdej osobie nagrodzonej odznaczeniem przyznawane są Punkty Zasługi w następujący sposób:
  1. brązowy krzyż orderu – 20 Punktów Zasługi;
  2. srebrny krzyż orderu – 30 Punktów Zasługi;
  3. złoty krzyż orderu – 40 Punktów Zasługi.
 2. Każdej osobie nagrodzonej orderem przyznawanych jest 80 Punktów Zasługi.
 3. Każdej osobie nagrodzonej medalem przyznawanych jest 30 Punktów Zasługi.

Artykuł 6. [Wymiana Punktów Zasług]


Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może je wymienić na:
 1. 50% zdrowia za 10 Punktów Zasługi,
 2. 1 punkt aktywności obywatelskiej za 15 Punktów Zasługi,
 3. 5 darmowych ćwirków za 25 Punkt Zasługi,
 4. zwiększony o 20% dochód za otrzymane jedno kolejne serce za 1 Punkt Zasługi,
 5. zwiększony o 20% dochód za otrzymany jeden kolejny komentarz pod artykułem na stronie głównej za 1 Punkt Zasługi.

Artykuł 7. [Order Wschodzącej Gwiazdy]

 1. Orderem Wschodzącej Gwiazdy może zostać nagrodzony obywatel Księstwa Sarmacji, który w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zamieszkania wykaże się wyjątkową aktywności i zaangażowaniem na dowolnym polu działalności społecznej, politycznej lub państwowej.
 2. Order Wschodzącej Gwiazdy można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Dworu, Kanclerza, właściwego ministra lub właściwego Namiestnika.
 3. Order nie dzieli się na klasy.

Artykuł 8. [Order Dalii]

 1. Orderem Dalii można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach.
 2. Odznaczeniem Orderu Dalii można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.

Artykuł 9. [Order Ognia]

 1. Orderem Ognia można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach.
 2. Odznaczeniem Orderu Ognia można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach sportowych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.

Artykuł 10. [Order Liry]

 1. Orderem Liry można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat.
 2. Odznaczeniem Orderu Liry można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat.

Artykuł 11. [Order Harfy]

 1. Orderem Harfy można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy.
 2. Odznaczeniem Orderu Harfy można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy.

Artykuł 12. [Order Pióra]

 1. Orderem Pióra można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad.
 2. Odznaczeniem Orderu Pióra można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad.

Artykuł 13. [Order Gloriosae Memoriae]

 1. Orderem Gloriosae Memoriae można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach działalności polegającej na sprowadzeniu do Księstwa nowego mieszkańca lub byłego obywatela, opiece nad nowym mieszkańcem lub pomocy mieszkańcom Księstwa.
 2. Odznaczeniem Orderu Gloriosae Memoriae można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności polegającej na sprowadzeniu do Księstwa nowego mieszkańca lub byłego obywatela, opiece nad nowym mieszkańcem lub pomocy mieszkańcom Księstwa.

Artykuł 14. [Order Architektów]

 1. Orderem Architektów można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim w obszarach sarmackich systemów, aplikacji i integracji systemowej.
 2. Odznaczeniem Orderu Architektów o można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki osiągnięciom obszarze sarmackich systemów, aplikacji i integracji systemowej.
 3. Order Architektów lub odznaczenie Orderu Architektów można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Dworu, Kanclerza lub Naczelnej Izby Architektury.

Artykuł 15. [Order Biurokratów]

 1. Orderem Biurokratów można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego — a w szczególności za osiągnięcia w działalności w Sejmie Księstwa Sarmacji, za osiągnięcia w działalności w Radzie Ministrów, za osiągnięcia w działalności w Trybunale Koronnym.
 2. Odznaczeniem Orderu Biurokratów można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego.
 3. Order Biurokratów lub odznaczenie Orderu Biurokratów można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Dworu, Kanclerza, właściwego ministra lub właściwego Namiestnika.

Artykuł 16. [Order Radości]

 1. Orderem Radości można zostać nagrodzonym za szczególne zasługi na rzecz polepszenia życia w Sarmacji, pomocy okazywanej innym mieszkańcom, życzliwości, dobrego humoru.
 2. Dewizą orderu jest formuła „Gaudium et felicitas” co znaczy „Szczęście i radość”.
 3. Order nie dzieli się na odznaczenia.
 4. Order nadawany jest na wniosek składany do Księcia w odpowiednim dziale. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.

Artykuł 17. [Ordery Samorządowe]

 1. Dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach można być nagrodzonym następującymi orderami:
  1. Order Białego Orła — za działalność na rzecz Królestwa Baridasu;
  2. Order Złotego Słońca — za działalność na rzecz Korony Księstwa Sarmacji;
  3. Order Narodów Sclavinii — za działalność na rzecz Konsulatu Sclavinii;
  4. Order Teutońskiej Gwiazdy — za działalność na rzecz Królestwa Teutonii.
 2. Ordery, o których mowa w powyższym ustępie, nadawane są w święta państwowe związane z poszczególnym Samorządem lub w wyjątkowych okolicznościach także w czasie świąt państwowych.
 3. Ordery, o których mowa w pierwszym ustępie, nie dzielą się na odznaczenia.
 4. Ordery, o których mowa w pierwszym ustępie, nadawane są na wniosek właściwego Namiestnika lub po zaopiniowaniu przez niego.

Artykuł. 18. [Order Legii Honorowej]

 1. Orderem Legii Honorowej można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych, zarówno jako żołnierz, jak i cywil.
 2. Order Legii Honorowej nadawany jest w święto państwowe Książęcych Sił Zbrojnych lub w wyjątkowych okolicznościach także w czasie innych świąt państwowych.
 3. Odznaczeniem Orderu Legii Honorowej można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych, zarówno jako żołnierz, jak i cywil.
 4. Order Legii Honorowej dzieli się na następujące odznaczenia, według kolejności od najwyższego:
  1. Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej;
  2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej;
  3. Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej;
  4. Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej;
  5. Krzyż Żołnierski Orderu Legii Honorowej.
 5. Wpływ na klasę, kategorię odznaczenia Orderu Legii Honorowej może mieć opinia Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych lub dowódców poszczególnych rodzajów wojsk na temat tej pracy. Osoby wymienione w zdaniu poprzednim mogą także składać wnioski w sprawie nagradzania.
 6. Order Legii Honorowej można nadać także po zaopiniowaniu przez Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych lub na jego wniosek.
 7. Order Legii Honorowej i odznaczenia Orderu Legii Honorowej opisane w niniejszym artykule nie stoją w sprzeczności z odznaczeniami i orderami wojskowymi nadawanymi na podstawie odrębnych przepisów, lecz je uzupełniają.

Artykuł 19. [Order Przyjaźni i Współpracy]

 1. Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych za wybitne zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.
 2. Order Przyjaźni i Współpracy może być nadawany także w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach.
 3. Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany także po zaopiniowaniu lub na wniosek członka Dworu właściwego właściwego do spraw zagranicznych.
 4. Order nie dzieli się na odznaczenia.

Artykuł 20. [Order Acjo]

 1. Orderem Acjo można zostać nagrodzonym za wybitne zasługi dla Księstwa Sarmacji.
 2. Order Acjo jest nadawany w Rocznicę Księstwa Sarmacji.
 3. Order Acjo może być nadawany także głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych i w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach.
 4. Order nie dzieli się na odznaczenia.

Artykuł 21. [Medal Koronacyjny]

 1. Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z okazji koronacji każdoczesnego Księcia Sarmacji.
 2. Wzór Medalu Koronacyjnego może być ustanawiany odrębnie dla każdej koronacji w drodze zarządzenia wydanego przez Księcia lub Regenta
 3. Zarządzenie, o którym mowa w poprzednim ustępie może określić szczegółowe zasady przyznania Medalu Koronacyjnego.

Artykuł 22. [Medal Nadwyżki]

 1. Za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy, Książę może nadać Medal Nadwyżki.
 2. Medal Nadwyżki może być, oczywiście, nadawany wielokrotnie tej samej osobie.
 3. Książę pozbawia Medalu Nadwyżki w razie stwierdzenia, iż wyróżniony spowodował lub dopuścił do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy w sposób zawiniony.

Artykuł 23. [Medal Ofiarodawców Sarmacji]

 1. Medalem Ofiarodawców Sarmacji można zostać nagrodzonym za realne wsparcie Księstwa Sarmacji, w szczególności za realne wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne działalności i funkcjonowania Księstwa Sarmacji.
 2. Medal Ofiarodawców Sarmacji może być nadawany tej samej osobie więcej niż raz.

Artykuł 24. [Ordery i odznaczenia państw obcych]

 1. W Księstwie Sarmacji mogą być uznane ordery i odznaczenia nadane sarmackim obywatelom przez organy państw obcych.
 2. Wniosek o uznanie orderu lub innego odznaczenia nadanego przez organy państw obcych można składać do Księcia, w odpowiednim dziale. Wniosek musi zawierać odniesienie do aktu nadania.
 3. Uznania dokonuje Książę w formie decyzji.

Artykuł 25. [Komisja Orderów]

 1. Książę może powołać Komisję Orderów, która będzie ciałem doradczym przy nadawaniu orderów, odznaczeń i medali oraz uznawaniu orderów i odznaczeń nadanych sarmackim obywatelom przez państwa obce. Członkowie Komisji Orderów wchodzą w skład Dworu Książęcego.
 2. Książę może powołać w skład Dworu Książęcego osoby, które będą wspierały wykonanie rozporządzenia od strony technicznej.

Artykuł 26. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Rozporządzenie Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 2 maja 2015 r.

 

 

(—) Konrad. J. v-hr. Arped-Friedman
Wicemarszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny