Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10113 [X]

Grodzisk, dnia 23 maja 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 338

o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki (uchylony)

Art. 1. [Założenia edukacji]

Edukacja w Księstwie Sarmacji stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, opiera się na zasadach zawartych w Konstytucji i za podstawę przyjmuje uniwersalne normy etyki. Kształcenie służy rozwijaniu obywatelskiego poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Księstwa Sarmacji, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i odrębności samorządów. Edukacja zapewnia każdemu warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Art. 2. [Organizacja działalności edukacyjnej]

Działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji prowadzą instytucje nauki, które są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania, kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.

(Art. 2 w brzmieniu zmienionym Ustawą Sejmu nr nr 351 o zmianie ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki oraz uchyleniu ustawy o promocji płodności z 29 listopada 2018 r.)

Art. 3. [Tytuły naukowe]

  1. Tytułami naukowymi są: magister net., doktor net. i profesor net., przy czym w dziedzinach technicznych tytuł uzupełnia się o słowo inżynier, medycznych — medycyny, a w dziedzinach artystycznych o słowo sztuki.
  2. Książę na wniosek instytucji nauki lub z inicjatywy własnej nadaje i upublicznia w profilu obywatela oraz odbiera i usuwa z z profilu obywatela tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe.
  3. (uchylony)
  4. (uchylony)

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu zmienionym a art. 3 ust. 3 i 4 uchylone Ustawą Sejmu nr nr 351 o zmianie ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki oraz uchyleniu ustawy o promocji płodności z 29 listopada 2018 r.)

Art. 4. (uchylony)

Art. 5. (uchylony)

(Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 340 o zmianie Ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki z dnia 15 czerwca 2018 r.)

(Art. 4 i 5 uchylone Ustawą Sejmu nr nr 351 o zmianie ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki oraz uchyleniu ustawy o promocji płodności z 29 listopada 2018 r.)

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny