Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10177 [X]

Grodzisk, dnia 14 czerwca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 339

o zmianie Regulaminu Sejmu

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 314 — Regulaminie Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 4 ust. 9 („Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 9”) otrzymuje brzmienie „Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 10”;
 2. art. 5 ust. 3 („Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie, po upływie co najmniej 48 godzin od chwili jego zarządzenia, na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”;
 3. art. 5 ust. 4 („Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, działając na wniosek przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie”;
 4. w art. 6 ust. 6 dodaje się zd. 2 w brzmieniu „Książę informuje Sejm o podjęciu czynności określonych w Konstytucji Księstwa Sarmacji w miejscu przeprowadzenia debaty nad ustawą”;
 5. skreśla się art. 7a ust. 4 zd. 2 („Sejm wysłuchuje kandydata w ciągu następnych 7 dni; posłowie mogą zadawać pytania”);
 6. skreśla się art. 7a ust. 5 („Marszałek Sejmu może skrócić wysłuchanie kandydata na urząd asesorski, jeżeli trwało ono przynajmniej 3 dni i: 1) w tym czasie nie zostały zadane żadne pytania; 2) w ciągu 24 poprzednich godzin nie zostało zadane żadne pytanie, a na wszystkie pytania zadane wcześniej kandydat udzielił odpowiedzi”);
 7. skreśla się art. 7a ust. 6 zd. 2 („Głosowanie trwa 7 dni, przy czym stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 4; po upływie tego czasu Marszałek zamyka je i publikuje uchwałę w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, jeżeli została podjęta”);
 8. art. 8 ust. 1 pkt 1 („wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej”) otrzymuje brzmienie „wyrażenia zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej”;
 9. w art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „zatwierdzenia rozporządzenia innego niż w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego”.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Przepisy ustawy stosuje się do postępowań ustawodawczych i uchwałodawczych trwających w chwili wejścia ustawy w życie.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny