Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10201 [X]

Grodzisk, dnia 20 czerwca 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) otrzymuje brzmienie „opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące”;
  2. art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) otrzymuje brzmienie „uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu albo”;
  3. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „referendum”;
  4. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”;
  5. w art. 22 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „opróżnienia tronu książęcego”;
  6. w art. 22 ust. 2 dodaje się zd. 2 w brzmieniu „Ponowny wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 5 może zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku poprzedniego referendum”.

Art. 2.

  1. Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. dodaje się art. 16a o tytule „Referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego”, w brzmieniu „W przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego Marszałek Sejmu wchodzi w miejsce Księcia w skład Książęcej Komisji Wyborczej oraz wykonuje określone w ustawie kompetencje, obowiązki i zadania Księcia”.
  2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny