Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10210 [X]

Angemont, dnia 9 czerwca 2018 r.

Konstytucja Królestwa Hasselandu

(uchylony)

Rozdział I
KRÓLESTWO HASSELANDU

Art. 1. [Królestwo Hasselandu]

Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Art. 2. [Prawo]

Prawo Królestwa Hasselandu stanowią, w hierarchii ważności:

 1. prawo Księstwa Sarmacji,
 2. niniejsza konstytucja,
 3. ustawy krajowe,
 4. rozporządzenia Lorda Szambelana i organów władzy wykonawczej,
 5. akty prawa miejscowego,
 6. normy hasselandzkiego prawa zwyczajowego.

Rozdział II
KRÓL

Art. 3. [Osoba Króla]

 1. Królem Hasselandu jest panujący Książę Sarmacji.
 2. Król jest najwyższą władzą Królestwa Hasselandu.

Rozdział III
LORD SZAMBELAN

Art. 4. [Zasady powoływania i uprawnienia]

 1. Lord Szambelan jest przedstawicielem Króla Hasselandu i najwyższym organem administracji Królestwa Hasselandu, reprezentującym Hasseland na zewnątrz.
 2. Lord Szambelan wybierany jest na okres 4 miesięcy przez Zgromadzenie Obywateli spośród obywateli hasselandzkich. Zasady wyboru określa ustawa.
 3. Lord Szambelan:
  1. może wypełniać obowiązki urzędników państwowych i samorządowych, o ile są oni nieobecni, a ich zastępcy są nieobecni przez co najmniej 5 dni.
  2. nadaje i pozbawia obywatelstwa hasselandzkiego; od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Senatu, którego decyzja jest ostateczna.
  3. po uzyskaniu opinii Lorda Protektora i zgody Króla, nadaje hasselandzkie tytuły szlacheckie i arystokratyczne. W razie gdy szlachcic lub arystokrata dopuścił się zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa, po uzyskaniu opinii Senatu może pozbawić tytułu lub go obniżyć.
  4. nadaje ordery i odznaczenia hasselandzkie, ustanowione przez Zgromadzenie Obywateli.
  5. po konsultacjach z senatorami, wydaje opinię w sprawie wykładni ustaw, wiążącą dla urzędów państwowych i samorządowych Królestwa Hasselandu. W razie wątpliwości, zwraca się o wykładnię ustawy do Trybunału Koronnego Księstwa Sarmacji.
  6. kieruje Dworem Królewskim, będącym jego organem doradczym i pomocniczym.
 4. Lorda Szambelana zastępuje Lord Steward, a w razie jego braku lordowie niższej rangi, Lord Protektor, a w przypadku jego braku — najwyższy rangą arystokrata hasselandzki.
 5. W razie niezapowiedzianej lub nieusprawiedliwionej nieaktywności Lorda Szambelana, trwającej co najmniej 14 dni, Lord Protektor, a w razie jego braku osoba zastępująca Lorda Szambelana, może przedstawić wniosek o złożenie Lorda Szambelana z urzędu. Decyzję podejmuje Senat w ciągu 3 dni większością 2/3 głosów.
Art. 4. ust. 5 dodany mocą Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o trybie odwołania z urządu Lorda Szambelana przez Senat

Rozdział IV
WŁADZA USTAWODAWCZA

Art. 5. [Kongres]

Władzę ustawodawczą sprawuje Senat.

Art. 6. [Senat]

 1. Senatorami są wszyscy będący obywatelami hasselandzkimi szlachcice hasselandzcy, a także nie będący szlachtą zadeklarowani obywatele hasselandzcy. Książęta dysponują 4 głosami, diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.
 2. Senatowi przewodniczy Lord Protektor lub w razie jego braku Lord Szambelan albo osoba go zastępująca.
 3. Obywatele hasselandzcy nie będący szlachtą, posiadający status obywatela od co najmniej 14 dni mają prawo zadeklarować swoją chęć dołączenia do Senatu. Podania rozpatruje Lord Protektor.
 4. Pozostali obywatele mają prawo brać udział w dyskusji nad projektami ustaw, ale nie w głosowaniach.
 5. Dodatkowy głos mają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis oraz Orderem Światła Księżyca.

Art. 7. [Procedura legislacyjna]

 1. Inicjatywę ustawodawczą ma Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor oraz co najmniej dwóch Senatorów lub trzech obywateli Hasselandu.
 2. Senat przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów.
 3. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Lorda Szambelana. W razie niezatwierdzenia ustawy w ciągu 7 dni lub wyrażenia sprzeciwu wobec zatwierdzenia ustawy przez Lorda Szambelana, Senat może bezwzględną większością głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Lord Szambelan będzie musiał podpisać.

Rozdział V
DWÓR KRÓLEWSKI

Art. 8. [Skład i uprawnienia]

 1. Dwór Królewski jest najwyższą władzą wykonawczą w Królestwie Hasselandu.
 2. Dwór Królewski składa się z Lorda Szambelana i pozostałych lordów.
 3. Lordowie, w tym Lord Steward, będący zastępcą Lorda Szambelana, kierują działami administracji prowincji, określonymi przez Lorda Szambelana. Lordów powołuje Lord Szambelan, który określa też podlegające im działy administracji prowincjonalnej.

Art. 9. [Lord Protektor]

 1. Lord Protektor czuwa nad przestrzeganiem zasad działania szlachty hasselandzkiej, jest rzecznikiem praw obywateli hasselandzkich i rzecznikiem interesu hasselandzkiego.
 2. Lord Protektor wybierany jest przez Senat spośród szlachty hasselandzkiej, obywateli Hasselandu od conajmniej 3 miesięcy, na okres 4 miesięcy. Lord Protektor w swych działaniach nie podlega Lordowi Szambelanowi.
 3. W szczególności, Lord Protektor:
  1. może upomnieć szlachcica, postępującego niegodnie lub w sposób zasadniczo niezgodny z interesem Królestwa Hasselandu,
  2. może występować przed sądami w interesie obywateli hasselandzkich lub, w uzgodnieniu z Lordem Szambelanem, w obronie interesu hasselandzkiego,
  3. ma prawo występowania do Dworu Królewskiego i lordów jako rzecznik praw obywateli hasselandzkich.

Art. 10. [Zastępowanie urzędników]

Każdy urzędnik władz wykonawczych w Królestwie Hasselandu może zostać zastąpiony, w razie nieobecności:

 1. w pierwszej kolejności — przez swego zastępcę, o ile takowego posiada;
 2. o ile nie posiada zastępcy, to przez swojego przełożonego, a jeśli to niemożliwe — także przez osobę, która mianowała jego przełożonego i jego zwierzchnika.

Rozdział VI
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Art. 11. [Jednostki administracyjne]

Królestwo Hasselandu obejmuje:

 1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
 2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

Art. 12. [Samorządy]

Zasady funkcjonowania samorządów, Wicekrólestwa Vienbien i Wicekrólestwa Cyberii, są określone w oddzielnej ustawie.

Art. 13. [Stolica]

 1. Stolicą Królestwa Hasselandu jest miasto Angemont.
 2. Mer Angemont wybierany jest spośród obywateli hasselandzkich, mieszkańców Angemont. O ile nie sprawuje innego urzędu, wchodzi w skład Dworu Królewskiego jako Lord Konstabl.

ROZDZIAŁ VII
OBYWATELSTWO ORAZ TYTUŁY SZLACHECKIE
I ARYSTOKRATYCZNE HASSELANDU

Art. 14. [Obywatelstwo]

 1. W Królestwie Hasselandu istnieje obywatelstwo hasselandzkie. Szczegóły określa ustawa, która wskazuje warunki jego przyznawania, w tym zwłaszcza minimalny okres zamieszkania w prowincji, kryterium aktywności i złożenie ślubowania. Obywatelem Hasselandu może zostać wyłącznie obywatel Księstwa Sarmacji.
 2. Odmowa przyznania obywatelstwa hasselandzkiego może być zaskarżona do Senatu, który podejmie decyzję w terminie 14 dni w kwestii jej podtrzymania lub odrzucenia.
 3. Ustawy mogą warunkować dopuszczenie do sprawowania wybranych funkcji w Królestwie Hasselandu od posiadania obywatelstwa hasselandzkiego, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem wyższego rzędu.
 4. Król posiada obywatelstwo hasselandzkie z mocy prawa.

Art. 15. [Tytuły szlacheckie i arystokratyczne]

 1. Obywatele Hasselandu posługują się przyznanymi im sarmackimi tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi.
 2. Szlachta i arystokracja Hasselandu posługuje się również hasselandzkimi tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi: pan (sir), baronet, baron, wicehrabia, hrabia, markiz, grand, diuk, książę, arcyksiążę, książę Korony.

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 16. [Symbole Hasselandu]

 1. Hasseland posiada flagę w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy, a także herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej.
 2. Hasseland posiada hymn.
 3. Szczegóły określa ustawa.

Art. 17. [Przyrzeczenie]

Wszyscy wybierani urzędnicy przed objęciem urzędu podejmują uroczyste przyrzeczenie: „Uroczyście przyrzekam, że będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu i najlepiej jak potrafię wykonywał wszystkie ciążące na mnie obowiązki, wierny wobec Króla, Lorda Szambelana i Narodu Hasselandzkiego”.

Art. 18. [Zmiana Konstytucji]

Zmiana niniejszej Ustawy może nastąpić w drodze uchwały Senatu podjętej głosami przynajmniej 2/3 głosujących, następnie zatwierdzonej przez Lorda Szambelana.

Art. 19. [Wejście Konstytucji w życie]

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie 7 dni po jej opublikowaniu.

(—) Robert Fryderyk, rex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny