Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10224 [X]

Grodzisk, dnia 5 lipca 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o Trybunale Koronnym

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 5 ust. 4 dodaje się zdanie „Siedzibą Trybunału Koronnego jest Eldorat”;
  2. art. 20 ust. 2 zd. 1 („Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją”) otrzymuje brzmienie „Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją”;
  3. w art. 32a dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Skład, organizację oraz tryb postępowania przed Trybunałem Koronnym określa ustawa”;
  4. skreśla się art. 32e („1. Wyrok Trybunału Koronnego w sprawie o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa jest źródłem prawa na równi z aktem normatywnym, którego wykładnię nim ustalono. 2. Jeżeli Trybunał Koronny ustalił powszechnie obowiązującą wykładnię przepisu, a przepis ten znowelizowano, to wyrok, którym ustalono wykładnię, uważa się za uchylony w części dotyczącej znowelizowanego przepisu, w zakresie, w jakim został on zmieniony. 3. Ustalona wykładnia prawa nie podlega zmianie, jeżeli nie zmieniło się prawo”), art. 32f („Książę jest z urzędu przewodniczącym Trybunału Koronnego”), art. 32g („1. Obok Księcia w skład Trybunału Koronnego wchodzą asesorzy. 2. Liczbę asesorów Książę określi w drodze rozporządzenia, w przedziale od trzech do siedmiu”), art. 32h („Marszałek Trybunału Koronnego ma prawa i obowiązki przewodniczącego Trybunału Koronnego”), art. 32ha („1. Asesorem może być obywatel sarmacki, który: 1) nie jest posłem ani członkiem Rady Ministrów; 2) nie jest obywatelem obcego państwa wirtualnego ani nie sprawuje w takim państwie funkcji publicznej; 3) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo. 2. Asesora powołuje Sejm, na czteromiesięczną kadencję, uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów. Szczegółowo tryb wyboru asesora określi ustawa. 3. Książę ogłasza opróżnienie urzędu przez asesora z mocy prawa, gdy asesor: 1) przestał być obywatelem sarmackim; 2) został skazany prawomocnym wyrokiem Trybunału Koronnego za umyślne przestępstwo; 3) objął mandat posła, urząd Kanclerza lub urząd ministra. 4. Książę stwierdza opróżnienie urzędu przez asesora, który nabył obywatelstwo obcego państwa wirtualnego albo rozpoczął pełnienie funkcji publicznej w takim państwie. 5. Książę odwołuje asesora, jeżeli ów oświadczył mu, że zrzeka się urzędu. Może on takie oświadczenie odrzucić, jednakże odwoła asesora, jeżeli ponowi on zrzeczenie po upływie trzech dni, ale nie później, niż po upływie tygodnia”), art. 32hb („1. Marszałka Trybunału Koronnego powołuje Książę spośród asesorów, ilekroć urząd ten pozostaje nieobsadzony, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wakatu. 2. Opróżnienie przez Marszałka Trybunału Koronnego urzędu asesorskiego skutkuje opróżnieniem przez niego także urzędu Marszałka. 3. Książę odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego, jeżeli ów oświadczył mu, że zrzeka się urzędu. Przepis art. 32ha ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio”) oraz art. 32n („1. Asesor bądź Marszałek Trybunału Koronnego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli zaniedbuje swoje obowiązki, wykonuje je nienależycie lub postępuje w sposób uchybiający godności sprawowanego urzędu. 2. Odpowiedzialność dyscyplinarną egzekwuje Kolegium Trybunału Koronnego, które stanowią asesorzy, a któremu przewodniczy Marszałek Trybunału Koronnego. 3. Karami dyscyplinarnymi są: 1) złożenie z urzędu; 2) grzywna; 3) nagana. 4. Postępowanie dyscyplinarne przed Kolegium rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o pociągnięcie asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez Marszałka Trybunału Koronnego, asesora, Księcia albo Sejm. We wniosku należy określić żądany wymiar kary. 5. Jeżeli pociągnięty do odpowiedzialności miałby być Marszałek Trybunału Koronnego, w postępowaniu dyscyplinarnym przeciw niemu jego obowiązki pełni asesor najstarszy stażem. Na poczet stażu asesora zalicza się czas sprawowania przez niego urzędu asesorskiego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie postępowania. 6. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie pociągnięcia asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej większością dwóch trzecich głosów liczby uprawnionych do głosowania, a jeśli miałaby być wymierzona kara złożenia z urzędu, to jednomyślnie. Nie głosuje asesor, który miałby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej ani asesor, który złożył wniosek wszczynający postępowanie”).

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Do chwili wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy uchylonych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny