Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10235 [X]

Angemont, dnia 10 lipca 2018 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie organizacji Dworu Królewskiego (uchylony)

Art. 1.

Dwór Królewski tworzą:

  1. Lord Szambelan,
  2. Lord Steward,
  3. Lord Konstabl,
  4. Lordowie sekretarze,
  5. Lordowie doradcy,
  6. inni urzędnicy dworscy.

Art. 2.

Lord Szambelan kieruje Dworem Królewski, powołuje jego członków, za wyjątkiem Lorda Konstabla, tworzy urzędy dworskie, określa budżet i wynagrodzenia Lordów i urzędników dworskich.

Art. 3.

Lord Steward zastępuje Lorda Szambelana w razie jego nieobecności, a także zajmuje się sprawami określonymi przez Lorda Szambelana.

Art. 4.

Lord Konstabl jest Merem m.st. Angemont, zajmuje się również innymi sprawami, określonymi przez Lorda Szambelana.

Art. 5.

Lordowie Sekretarze kierują urzędami dworskimi i zajmują się sprawami określonymi przez Lorda Szambelana.

Art. 6.

Lordowie doradcy zajmują się sprawami określonymi przez Lorda Szambelana, mogą też zastępować lordów kierujących urzędami dworskimi.

Art. 7.

Lord Szambelan może też, z inicjatywy Lordów lub własnej, powołać urzędników dworskich rangi niższej niż Lordowie: radców stanu i tajnych radców.

Art. 8.

Urzędami dworskimi są kancelarie dworskie, powoływane do konkretnych spraw i kierowane przez Lordów – Szambelana, Stewarda, Konstabla i Sekretarzy, w tym:

  1. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów,
  2. Kancelaria Dworska Nauki,
  3. Kancelaria Dworska Kultury i Tradycji.

Art. 9.

Postanowienie wchodzi w życie po ogłoszeniu.

 

 

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny