Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10257 [X]

Grodzisk, dnia 18 lipca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 344

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 9 ust. 3 („W wyborach Księcia obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty”) otrzymuje brzmienie „W wyborach Księcia obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty”;
  2. art. 9 ust. 4 („W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos wskazując wybranego kandydata, albo oddaje głos pusty”) otrzymuje brzmienie „W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty”;
  3. w art. 10a dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Jeżeli zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź «przeciw wszystkim», Regent ponownie zarządza wybory Księcia”; numerację dotychczasowego ust. 3 zmienia się odpowiednio;
  4. art. 10b ust. 1 („Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Kanclerza Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: 1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 2) liczbę wyborców, 3) liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 4) kandydata wybranego na urząd Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Do wyborów Kanclerza stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3”;
  5. skreśla się art. 10b ust. 2–5 („2. Za wybranego uważa się kandydata, który zdobył bezwzględną większość głosów. 3. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów Książęca Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania w kolejny weekend. 4. W drugiej turze głosowania biorą udział dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów. 5. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni kandydata z bezwzględną większością głosów, za wybranego uważa się kandydata, który zdobył zwykłą większość głosów”);
  6. art. 17 ust. 2 („W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na tron książęcy, na karcie do głosowania zadaje się pytanie: «Czy jesteś za wyborem NN na tron książęcy?», a w głosowaniu obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej albo oddaje głos pusty. W przypadku uzyskania większości przez odpowiedź twierdzącą, kandydat zostaje uznany za wybranego na tron. W przypadku uzyskania większości przez odpowiedź przeczącą, Regent ponownie zarządza wybory Księcia. Przepisy art. 10 ust. 2 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na tron książęcy, na karcie do głosowania zadaje się pytanie: «Czy jesteś za wyborem NN na tron książęcy?», a w głosowaniu obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej albo oddaje głos pusty. W przypadku uzyskania zwykłej większości głosów przez odpowiedź twierdzącą, kandydat zostaje uznany za wybranego na tron, w przeciwnym razie Regent ponownie zarządza wybory Księcia. Przepisy art. 10 ust. 2 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny