Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10264 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 15 ust. 2 pkt 2 („[Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:] postanowienia Księcia wydanego na wniosek Kanclerza lub w przypadku określonym w art. 27 albo”) otrzymuje brzmienie „postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem albo”;
  2. art. 22 ust. 1 pkt 4 („[Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum […] w sprawie:] rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji”) otrzymuje brzmienie „rozwiązania Sejmu lub skrócenia kadencji Kanclerza przed upływem kadencji”;
  3. art. 28 ust. 1 („Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej czterech piątych głosów ustawowej liczby posłów. Jeśli wotum nieufności zostanie wyrażone Książę niezwłocznie zarządza wybory Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Kadencja Kanclerza może zostać skrócona w drodze referendum. W przypadku skrócenia kadencji Kanclerza Książę zarządza wybory Kanclerza oraz, jeżeli referendum tak rozstrzygnęło, powierza innemu z posłów tymczasowe wykonywanie obowiązków Kanclerza”;
  4. art. 28 ust. 2 („Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności większością co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów. W przypadku wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności Książę zarządza wybory Kanclerza”.

Art. 2.

  1. Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. dodaje się art. 11a o tytule „Referendum w sprawie skrócenia kadencji Kanclerza”, w brzmieniu: „W referendum w sprawie skrócenia kadencji Kanclerza obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując odpowiedzi «za skróceniem kadencji Kanclerza oraz powierzeniem przez Księcia innemu z posłów wykonywania obowiązków Kanclerza do chwili wyboru następcy», «za skróceniem kadencji Kanclerza oraz wykonywaniem przez niego obowiązków do chwili wyboru następcy» oraz «przeciw skróceniu kadencji Kanclerza» w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty. Przepisy art. 10a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio”.
  2. Przepis ust. 1 ma moc ustawy zwykłej.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny