Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 10266 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 346

o Trybunale Koronnym

Art. 1. [Asesorzy]

 1. W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów.
 2. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na sześciomiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy.
 3. Wybrany na funkcję asesora może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Książę, w drodze postanowienia, stwierdza utratę funkcji przez asesora, który złożył rezygnację lub utracił prawo wybieralności.
 5. Sejm może, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, bezwzględną większością głosów, odwołać asesora z funkcji w przypadku bezczynności. W tym samym trybie Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny.
 6. Sejm może, większością 2/3 głosów, z własnej inicjatywy odwołać asesora, jeśli nie wykazuje on aktywności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przez co najmniej 3 tygodnie. Wniosek w tej sprawie może złożyć każdy poseł.
 7. Wniosek o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie może być złożony, jeśli asesor zgłosił urlop na zasadach określonych w art. 5 ust. 6 Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r.
 8. Powrót asesora do wykonywania obowiązków, zalogowanie się w systemie, czy zamieszczenie wypowiedzi w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji nie przerywa procedury odwołania, o której mowa w ust. 6.

(Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 358 o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego z dnia 26 czerwca 2019 r.)

(Ust. 6,7 i 8 dodane Ustawą o warunkowym powoływaniu MTK i odwoływaniu ATK z dnia 11 marca 2021 r.)

Art. 1a. [Wybór asesorów]

 1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
  1. gdy nie wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone;
  2. od 21 do 14 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
 2. Kandydaturę na urząd może zgłosić każdy zainteresowany w terminie określonym przez Marszałka Sejmu, wynoszącym od trzech do siedmiu dni od dnia zarządzenia naboru. Zgłoszenie kandydatury zawiera oświadczenie o spełnianiu warunków sprawowania urzędu.
 3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu.
 4. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie wyboru kandydata na urząd i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
 5. Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych stanowisk asesorskich, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydata (kandydatów). Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał większość co najmniej dwóch trzecich głosów pierwszej preferencji. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Procedurę z niniejszego artykułu stosuje się do chwili obsadzenia wszystkich stanowisk asesorskich.

(Art. 1a dodany Ustawą Sejmu nr 358 o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego z dnia 26 czerwca 2019 r.)

(Art. 1a ust. 1–5 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym z dnia 22 października 2019 r.)

Art. 2. [Marszałek]

1.  Książę, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Marszałka Trybunału Koronnego z grona asesorów. Marszałek nie powinien być być posłem na Sejm ani członkiem Rady Ministrów.
1a. Asesor będący posłem lub członkiem Rady Ministrów może być Marszałkiem Trybunału Koronnego, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności gdy inni asesorowie:
   1) nie chcą lub nie mogą piastować funkcji Marszałka Trybunału Koronnego,
   2) mają małe doświadczenie rozumiane jako staż w Księstwie Sarmacji krótszy niż rok lub pełnią funkcję asesora po raz pierwszy.
1b. Książę może powołać asesora, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na urząd Marszałka Trybunału Koronnego, po uzyskaniu zgody Sejmu wyrażonej większością 2/3 głosów.
2. Jeżeli funkcja Marszałka jest nieobsadzona lub jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka wykonuje asesor najdłużej sprawujący funkcję, z uwzględnieniem wyboru na kolejno następujące po sobie kadencje.
3. Kompetencje, obowiązki i zadania Marszałka określają przepisy niniejszej ustawy oraz Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.

(Ust. 1 zd. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą o warunkowym powoływaniu MTK i odwoływaniu ATK z dnia 11 marca 2021 r.)

(Ust. 1a i 1b dodane Ustawą o warunkowym powoływaniu MTK i odwoływaniu ATK z dnia 11 marca 2021 r.)

Art. 3. [Ławnicy]

 1. Jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, do składu orzekającego można, w zastępstwie asesora lub asesorów, wyznaczyć ławnika lub ławników.
 2. Książę może powołać ławnika na wniosek Marszałka Trybunału Koronnego. 
 3. Do ławników stosuje się przepisy art. 1 ust. 3 i 4.

(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o zmianie Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym i Ustawy o Trybunale Koronnym z dnia 12 października 2019 r.)

(Zd. 2 w ust.2 uchylone Ustawą o warunkowym powoływaniu MTK i odwoływaniu ATK z dnia 11 marca 2021 r.)

Art. 4. [Przepisy zmieniające]

Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 5 ust. 3 („Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”) otrzymuje brzmienie „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, posła na Sejm, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy”;
 2. art. 5 ust. 5 zd. 1 („Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”) otrzymuje brzmienie „Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji”;
 3. skreśla się art. 5 ust. 7 („Marszałek Trybunału Koronnego może stwierdzić utratę funkcji przez asesora, jeżeli asesor ten przestał być aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli aktywność utracił Marszałek Trybunału, utratę funkcji może stwierdzić Książę”).

Art. 5. [Przepisy przejściowe]

Asesorów sprawujących funkcje w chwili wejścia ustawy w życie uważa się za wybranych zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 4 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny