Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10272 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 348

o zrównaniu siły głosu obywateli sarmackich

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 8 ust. 2 po słowie „przysługuje” dodaje się słowa „w wyborach Księcia”;
  2. art. 8 ust. 3 („Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego”) otrzymuje brzmienie „Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3”.

Art. 2.

  1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 343 o zmianie sposobu liczenia siły głosu z dnia 6 lipca 2018 r.
  2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, w okresie od 6 sierpnia do 6 września 2018 roku. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem ustawy w życie.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny