Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiKonstytucja Królestwa Teutonii, poz. 10459 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 października 2018 r.

Konstytucja Królestwa Teutonii

(uchylony)

My, Teutończycy, jesteśmy dumni z osiągnięć naszych przodków, ich dziedzictwa i historii, którą nam pozostawili. Nauczeni ich doświadczeniem, tworzymy nierozerwalną wspólnotę obywatelską. Choć życzliwi i otwarci dla przybyszów, pomni zdarzeń, które doprowadziły do rewolucji Teutońskiego Maja, będziemy bronić naszą Ojczyznę przed wrogami i zwalczać każdy przejaw agresji w Nas skierowany. Jako Bracia i Siostry konstruujemy nasz wspólny Dom. Naszą Ojczyznę i dumną część Sarmackiej Rzeczpospolitej: Królestwo Teutonii. W trosce o wspólny dobrobyt, pamiętając o podstawowych wartościach Idei Teutonizmu i oddając cześć tym, którzy odeszli, ustanawiamy niniejszą Konstytucję, będącą zbiorem praw zasadniczych Teutońskiego Narodu.


Rozdział I: Królestwo Teutonii

Artykuł 1 [Przepis wstępny]

Królestwo Teutonii jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.Artykuł 2 [Prawo]

 1. Prawo Królestwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
   • 1) prawo Księstwa Sarmacji,
    2) niniejsza konstytucja,
    3) umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
    4) dekrety Króla i zwykłe ustawy Senatu,
    5) edykty Króla i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
    6) akty prawa miejscowego,
    7) normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
 2. Ogólnie uznane zasady i normy prawa stanowią część składową systemu prawnego Królestwa.
 3. Prawo Królestwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
 4. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.


Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

 1. Stolicą Królestwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
 2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
 3. Symbole Królestwa Teutonii określa ustawa.


Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

 1. Królestwo Teutonii, szanując teutońską tradycję, dla zachowania właściwego porządku we własnym życiu publicznym oraz jako wyraz swej autonomii, ustanawia obywatelstwo teutońskie.
 2. Ustawa może warunkować dopuszczenie do sprawowania wybranych funkcji w Królestwie Teutonii od posiadania obywatelstwa teutońskiego, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem wyższego rzędu.
 3. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
 4. Szczegóły dotyczące obywatelstwa teutońskiego, w szczególności warunki i tryb jego nadawania i pozbawiania oraz organy uprawnione do wykonywania tych czynności określa ustawa.


Rozdział II: Król Teutonii

Artykuł 5 [Rola Króla]

 1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
 2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i wyższych od niej praw, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 

Artykuł 6 [Dekrety]

 1. Król wydaje Dekrety.
 2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla.
 3. Dekret Króla, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.


Artykuł 7 [Regent]

 1. Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki, w tym rolę Namiestnika prowincji w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Król odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
 3. Szczegóły dotyczące powoływania, odwoływania i funkcjonowania urzędu Regenta określa ustawa.


Artykuł 8 [Tron Królewski]

 1. Tron Królewski jest elekcyjny.
 2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
   • 1) śmierci Króla,
    2) zrzeczenia się przezeń Tronu,
    3) trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
    4) tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
    5) nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
 3. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
 4. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu. 


Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

 1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
 2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
 3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1.
 4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
 5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
 6. Królowi, który objął urząd na podstawie niniejszej Konstytucji nie przysługuje tytuł Króla-Seniora.


Rozdział III: Senat

Artykuł 10 [Senat]

Naród sprawuję wypowiada się i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.


Artykuł 11 [Skład Senatu]

 1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo teutońskie i prawo sprawowania funkcji publicznych w samorządach.
 2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
 4. Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.


Artykuł 12 [Kierowanie pracami Senatu]

 1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Króla.
 2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
 3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.


Artykuł 13 [Proces ustawodawczy w Senacie]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
 2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
 3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Króla, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
 4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi do podpisu.


Artykuł 14 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

 1. Król podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
 2. Król może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
  1. ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
  2. groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.
 3. 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Król podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
 4. W przypadku, gdy Król nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
 5. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.


Rozdział IV: Władza wykonawcza

Art. 15 [Organy władzy wykonawczej]

 1. Król jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
 2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Król jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Królestwa Teutonii.
 3. Do kompetencji Króla należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Król może podejmować działania w zastępstwie innych organów.


Art. 16 [Akty wykonawcze]

 1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Króla - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
 2. Senat może uchylić edykt Króla większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów .
 3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.


Art. 17 [Rada Królestwa]

 1. Król może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Królestwa, zwaną dalej Radą.
 2. Król określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
 3. Król może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.


Art. 18 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

 1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Król urzędami władzy wykonawczej.
 2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.


Rozdział V: Przepisy końcowe

Artykuł 19 [Zmiana Konstytucji]

Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Króla, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.


Artykuł 20 [Wejście w życie]

 1. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.
 2. W tym samym dniu traci moc Konstytucja KT z dnia 1 czerwca 2015 roku oraz Ustawa organiczna Senatu KT o tymczasowej Radzie Królestwa z dnia 1 czerwca 2015 roku.
 3. Zgromadzenie Elektorów zostanie zwołane do dnia 4 listopada 2018 roku. Art. 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

(-) Arcyksiążę Wojciech Hergemon, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny