Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 10522 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2018 r.

Ustawa konstytucyjna

o wyborze Kanclerza

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dokonuje się następujących zmian

 1. W art. 15 ust. 2 punkt 2 skreśla się słowo "albo".
 2. W art. 15 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji."
 3. W art. 22 ust. 1 punkt 4 skreśla się słowa "lub skrócenia kadencji Kanclerza przed upływem kadencji".
 4. Art. 26 ["1. Kanclerz jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych. Szczegóły określa ustawa. 2. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza. 3. Kadencja Kanclerza trwa 4 miesiące. 4. W przypadku złożenia przez Kanclerza rezygnacji Książę niezwłocznie zarządza wybory nowego Kanclerza, który obejmuje urząd w momencie ogłoszenia wyników wyborów. Termin określony w ust. 3 rozpoczyna bieg na nowo."] otrzymuje brzmienie: 1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu wyrażony w drodze uchwały. Sejm podejmuje uchwałę w terminie siedmiu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza. 2. Postępowanie uchwałodawcze w nowo wybranym Sejmie przeprowadza Marszałek-Senior, a w trakcie kadencji Marszałek Sejmu. 3. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
 5. Art. 27 skreślony uzyskuje brzmienie: 1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm. 2. Sejm w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.
 6. Art. 28 ust. 1 ["Kadencja Kanclerza może zostać skrócona w drodze referendum. W przypadku skrócenia kadencji Kanclerza Książę zarządza wybory Kanclerza oraz, jeżeli referendum tak rozstrzygnęło, powierza innemu z posłów tymczasowe wykonywanie obowiązków Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 
 7. Art. 28 ust. 2 ["Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów. W przypadku wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności Książę zarządza wybory Kanclerza."] otrzymuje brzmienie: Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
 8. W art. 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r., dokonuje się następujących zmian:

 1. W art. 2 ust. 1 skreśla się słowo: "Kanclerza".
 2. W art. 2 ust. 3 skreśla się słowa: "oraz wyborów Kanclerza".
 3. Art. 4 ust. 4 ["Wybory Kanclerza zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Kanclerza, 2) tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza, lub złożenia przez Kanclerza rezygnacji, 3) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów."] skreśla się.
 4. W art. 5 ust. 2 skreśla się słowa: "lub wyborów Kanclerza".
 5. W art. 5 ust. 5 skreśla się słowa: "wyborach Kanclerza".
 6. W art. 6 ust. 1 skreśla się słowa: "lub wyborów Kanclerza".
 7. Art. 7b ["[Zgłaszanie kandydatur w wyborach Kanclerza] 1. Kandydaturę na urząd Kanclerza może zgłosić osobiście każdy obywatel. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku: 1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, 2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności. 3) nie poparcia kandydatury w terminie zgłaszania kandydatur przez innych aktywnych obywateli, w liczbie co najmniej pięciu. 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion."] skreśla się.
 8. Art. 9 ust. 4 ["W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty."] skreśla się.
 9. Art. 10b ["1. Do wyborów Kanclerza stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3. 2. (Skreślony). 3. (Skreślony). 4. (Skreślony). 5. (Skreślony). 6. Wybrany kandydat obejmuje urząd Kanclerza po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Kanclerz Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej."] skreśla się.
 10. Art. 11a ["W referendum w sprawie skrócenia kadencji Kanclerza obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując odpowiedzi „za skróceniem kadencji Kanclerza oraz powierzeniem przez Księcia innemu z posłów wykonywania obowiązków Kanclerza do chwili wyboru następcy”, „za skróceniem kadencji Kanclerza oraz wykonywaniem przez niego obowiązków do chwili wyboru następcy” oraz „przeciw skróceniu kadencji Kanclerza” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty. Przepisy art. 10a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio."] skreśla się.
 11. W art. 12 zmienia się tytuł na Kadencja Sejmu oraz skreśla się się ust. 2 ["Kadencja Kanclerza trwa od chwili złożenia przez Kanclerza przysięgi do chwili złożenia przysięgi przez kolejnego Kanclerza."].
 12. Art. 17 ust. 4 ["Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Kanclerza."] skreśla się.

Art. 3.

 1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 2 mają moc ustawy zwykłej.
 3. Procedurę wyboru Kanclerza zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie przeprowadza się po upływie kadencji obecnego Kanclerza, nie później jednak niż od dnia 6 grudnia 2018 roku.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny