Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10546 [X]

Angemont, dnia 18 sierpnia 2018 r.

Ustawa

o Wicekrólestwie Cyberii (uchylony)

art. 1. [wicekrólestwo]


Cyberia jest Wicekrólestwem, będącym jednostką administracyjną Królestwa Hasselandu.

art. 2. [obywatele wicekrólestwa]


Mieszkańcami Wicekrólestwa Cyberii, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i mieszkańcy Królestwa Hasselandu, zamieszkujący Wicekrólestwo.


art. 3.

Wicekrólestwo pozostaje pod szczególną opieką władz Królestwa Hasselandu. Władze Królestwa Hasselandu chronią dziedzictwo cyberyjskie - dawnych państw Hasselandu, Cymerii i Valtarii.


art. 3. [władze]


Władzami Wicekrólestwa są:
a) Wicekról
b) Rada Ludowa


art. 4. [Wicekról]


a) Wicekról kieruje Wicekrólestwem.
b) Wicekrólem jest Lord Szambelan. W razie, gdy liczebność mieszkańców Wicekrólestwa przekroczy trzy osoby, Lord Szambelan może powołać Wicekróla spośród mieszkańców Wicekrólestwa.
c) Wicekról ma prawo do wydawania rozporządzeń krajowych z mocą ustaw krajowych i zatwierdzania ustaw krajowych, przyjmowanych przez Radę Ludową.
e) Wicekról może powołać Ministra Stanu i innych urzędników swojej Administracji.


art. 5. [Rada Ludowa]


a) Rada Ludowa jest legislaturą Wicekrólestwa.
b) W skład Rady Ludowej wchodzą wszyscy mieszkańcy Wicekrólestwa.
c) Rada Ludowa uchwala Ustawy Krajowe Wicekrólestwa. Ustawy wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Wicekróla.
d) Rada Ludowa ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dekretu krajowego, wydanego przez Wicekróla. Decyzja Wicekróla jest ostateczna.
e) Wicekról może zwrócić się do Rady Ludowej o współudział w tworzeniu Administracji.
f) Radzie Ludowej przewodniczy Senior, wybierany spośród mieszkańców Wicekrólestwa; w razie jego braku, Radzie Ludowej przewodniczy Wicekról.


art. 7. [obowiązywanie ustawy]


Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny