Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 10555 [X]

Angemont, dnia 21 czerwca 2018 r.

Ustawa

o obywatelstwie Królestwa Hasselandu

art. 1. [obywatelstwo]


1. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu oznacza szczególną więź mieszkańca Królestwa Hasselandu z Królestwem; obywatel jest poddanym Króla Hasselandu, zyskując przy tym opiekę Królestwa; ma obowiązki wobec Królestwa, oraz prawa, określone przepisami konstytucyjnymi i innymi ustawami.
2. Honorowe obywatelstwo Królestwa Hasselandu nadawane jest ze względu na szczególne zasługi dla Hasselandu; honorowy obywatel jest poddanym Króla Hasselandu, zyskując przy tym opiekę Królestwa; sam określa wypełnianie obowiązków wobec Królestwa, posiadając przy tym prawa obywatela, określone przepisami konstytucyjnymi i innymi ustawami.


art. 2. [nadawanie obywatelstwa]


Obywatelstwo Królestwa Hasselandu nadaje Lord Szambelan.


art. 3. [warunki nadawania obywatelstwa]


1. Warunkiem nadania obywatelstwa jest:
a) posiadanie obywatelstwa Księstwa Sarmacji,
b) Co najmniej 7–dniowy pobyt w Hasselandzie i złożenie umotywowanego wniosku.
c) Posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Królestwa Hasselandu,
d) Zauważalna aktywność na forum samorządu, w tym - co najmniej 10 postów na forum hasselandzkim,
e) Złożenie przyrzeczenia o treści: "Uroczyście przyrzekam, że będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu i najlepiej jak potrafię działał na rzecz Hasselandu, wierny wobec Króla, Lorda Szambelana i Narodu Hasselandzkiego”.
2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zgromadzenia Krajowego, obywatelstwo może otrzymać osoba, która nie zamieszkuje na terytorium Królestwa Hasselandu.


art. 4. [pozbawienie obywatelstwa]


1. Lord Szambelan pozbawi obywatelstwa w razie skazania na karę banicji.
2. Lord Szambelan może pozbawić obywatelstwa w razie gdy nakazuje tak ważny interes Królestwa Hasselandu, co nie dotyczy tych obywateli Królestwa Hasselandu, którzy pełnią funkcje państwowe, kierujących samorządami Vienbien oraz Cyberii, a także książąt hasselandzkich.
3. Lord Szambelan może pozbawić obywatelstwa w przypadku ponad dwumiesięcznej nieobecności obywatela, rozumianej jako brak aktywności na Forum Królestwa Hasselandu, oraz w razie zamieszkania na terytorium innego samorządu, a także na jego wyraźne żądanie.
4. W razie nieobecności Lorda Szambelana, decyzje o pozbawieniu obywatelstwa podejmuje osoba go zastępująca.
5. Od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni do Zgromadzenia Krajowego, którego decyzja, która musi być wydana w ciągu 14 dni, jest ostateczna.

 Art. 4 pkt 2 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 2.10.2019 r. o zmianie ustawy o obywatelstwie KH

art. 5. [status mieszkańca]


1. Osoby zamieszkujące w miastach Hasselandu obecnych w systemie Księstwa Sarmacji, w szczególności w Angemont, a nie będące obywatelami Hasselandu, mają status mieszkańca Królestwa Hasselandu.
2. Mieszkaniec ma prawo do obejmowania urzędów samorządowych do szczebla menedżera miasta i innych, określonych w ustawach o samorządzie, a także do szczebla niższego niż lord sekretarz na Dworze Królewskim.art. 6. [przepisy wykonawcze]


Lord Szambelan w drodze rozporządzenia wydaje przepisy wykonawcze do niniejszej Ustawy, a w szczególności określa zasady składania wniosków o obywatelstwo oraz tworzenia rejestru obywateli.


art. 7. [przepisy końcowe]


1. Traci moc Ustawa o obywatelstwie i statusie mieszkańca Królestwa Hasselandu z 3 marca 2017 r.
2. Ustawa wchodzi w życie po jej opublikowaniu.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny