Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10559 [X]

Grodzisk, dnia 12 grudnia 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 352

o likwidacji ciszy wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r. skreśla się art. 6 ["[Cisza wyborcza] 1. Książę może, po zarządzeniu wyborów do Sejmu, i z wyprzedzeniem nie krótszym niż pięć dni, wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania. 2. Regent może, po zarządzeniu wyborów Księcia i z wyprzedzeniem nie krótszym niż pięć dni, wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania. 3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do referendum oraz organu zarządzającego referendum."].

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny