Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10560 [X]

Angemont, dnia 17 września 2018 r.

Uchwała Senatu

Regulamin Senatu (uchylony)

Art. 1.


Senatorami są wszyscy będący obywatelami hasselandzkimi szlachcice hasselandzcy, a także nie będący szlachtą zadeklarowani obywatele hasselandzcy. Książęta dysponują 4 głosami, diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie. Dodatkowy głos mają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis oraz Orderem Światła Księżyca.


Art. 2.


Senatowi przewodniczy Lord Protektor lub w razie jego braku Lord Szambelan albo osoba go zastępująca.


Art. 3.


Obywatele hasselandzcy nie będący szlachtą, posiadający status obywatela od co najmniej 14 dni mają prawo zadeklarować swoją chęć dołączenia do Senatu. Podania rozpatruje Lord Protektor.


Art. 4.


Pozostali obywatele mają prawo brać udział w dyskusji nad projektami ustaw, ale nie w głosowaniach.


Art. 5.


Inicjatywę ustawodawczą ma Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor oraz co najmniej dwóch Senatorów lub trzech obywateli Hasselandu.


Art. 6.


Debata nad projektem ustawy rozpoczyna się po jego złożeniu i trwa 3 dni. Prowadzący obrady może w razie braku głosów debatę skrócić, a w razie trwania dyskusji - przedłużyć do 5 dni.


Art. 7.


1. Senat przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. Głosowanie trwa nie krócej niż 2 dni i nie dłużej niż 5 dni, ale może zostać skrócone w razie, gdy projekt uzyskał większość głosów "za" lub "przeciw" liczoną od liczby głosów wszystkich Senatorów.
2. Glosowanie w sprawach personalnych odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do prowadzącego obrady, a pozostałe głosowania - w odpowiednim wątku na forum.


Art. 8.


Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Lorda Szambelana. W razie niezatwierdzenia ustawy w ciągu 7 dni lub wyrażenia sprzeciwu wobec zatwierdzenia ustawy przez Lorda Szambelana, Senat może bezwzględną większością głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Lord Szambelan będzie musiał podpisać.


Art. 9.


Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu.

(—) Piotr de Zaym
Lord Szambelan

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny