Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10583 [X]

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 353

o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Art. 1.

W art. 22 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dodaje się punkt 6 w brzmieniu: lub skrócenia kadencji Prefekta Generalnego przed upływem kadencji.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach, z dnia 11 grudnia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

 1. art. 3 ust. 1 ["Prefekta Generalnego wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. W przypadku nieobsadzenia funkcji Prefekta Generalnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Prefekta Generalnego, na trzymiesięczną kadencję, powołuje Książę."] otrzymuje brzmienie: Prefekt Generalny jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych na czteromiesięczną kadencję. Szczegóły określa ustawa.
 2. art. 3 ust. 6 ["Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w przypadku utraty aktywności. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia."] otrzymuje brzmienie: Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu, w przypadku utraty aktywności albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia.

Art. 3.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r., dokonuje się następujących zmian:

 1. w art. 2 ust. 3 po słowie "Księcia" dodaje się słowa "oraz wyborów Prefekta Generalnego".
 2. art. 4 ust. 4 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Wybory Prefekta Generalnego zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Prefekta Generalnego, 2) tydzień po złożeniu przez Prefekta Generalnego rezygnacji, 3) tydzień po stwierdzeniu utraty funkcji Prefekta Generalnego, 4) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 3. w art. 5 ust. 2 po słowie "Księcia" dodaje się słowa: "lub wyborów Prefekta Generalnego".
 4. w art. 5 ust. 5 po słowie "Sejmu" dodaje się przecinek oraz słowa: "wyborów Prefekta Generalnego".
 5. po art. 7b dodaje się art. 7c o tytule [Zgłaszanie kandydatur w wyborach Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. Kandydaturę na urząd Prefekta Generalnego może zgłosić osobiście każdy obywatel. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku: 1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, 2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności. 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.
 6. art. 9 ust. 4 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: W wyborach Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, lub głosuje przeciw wszystkim albo oddaje głos pusty.
 7. po art. 10b dodaje się art. 10c o tytule [Ustalenie wyniku wyborów Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. Do wyborów Prefekta Generalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3. 2. Wybrany kandydat obejmuje urząd Prefekta Generalnego po złożeniu ślubowania na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji i wszystkich jego mieszkańców, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej.
 8. po art. 11a dodaje się art. 11b o tytule [Referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. W referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując odpowiedzi „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz powierzeniem przez Księcia innemu z prefektów wykonywania obowiązków Prefekta Generalnego do chwili wyboru następcy”, „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz wykonywaniem przez niego obowiązków do chwili wyboru następcy” oraz „przeciw skróceniu kadencji Prefekta Generalnego” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty. 2. Przepisy art. 10a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 9. w art. 12 zmienia się tytuł na [Kadencja Sejmu i Prefekta Generalnego] oraz ust. 2 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Kadencja Prefekta Generalnego trwa od chwili złożenia przez Prefekta Generalnego ślubowania do chwili złożenia ślubowania przez kolejnego Prefekta Generalnego.
 10. art. 17 ust. 4 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Prefekta Generalnego.

Art. 4.

1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. Przepisy art. 2 i 3 mają moc ustawy zwykłej.
3. Procedurę wyboru Prefekta Generalnego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie przeprowadza się po upływie kadencji obecnego Prefekta Generalnego, nie później jednak niż do dnia 24 grudnia 2018 roku.
4. Prefekt Generalny wybrany zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie obejmuje urząd w dniu upływu kadencji obecnego Prefekta Generalnego, nie później jednak niż 11 stycznia 2019 r.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny