Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 10629 [X]

Angemont, dnia 2 stycznia 2019 r.

Ustawa

o finansach publicznych Hasselandu

Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNEArt. 1. 


Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
e) Instytucji państwowych
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.

Art. 1. ust. 3e dodano mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r

Rozdział 2
PODATKI

Art. 2. 


1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu jest podatek od osób fizycznych (dalej w tym artykule: podatek).
2. Wysokość podatku od osób fizycznych wynosi 50 lt dziennie.
3. Podatek pobierany jest od mieszkańców oraz obywateli Hasselandu zamieszkujących Angemont.
4. Podatku dziennego uregulowanego w ust. 2. i 3. nie pobiera się w przypadku braku środków

Nowe brzmienie art. 2. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Art. 2 pkt 4a dodany mocą art. 1 Ustawy z dnia 29 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Hasselandu.

Nowe brzmienie ustalone na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Art. 3. 
[skreślono]

Art. 3 pkt 5 dodany, a pkt 3 uchylony mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.
Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.
Art 3. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Art. 4. 
[skreślono]

Art 4. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Art. 5.
[skreślono]

Nowe brzmienie art. 5. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.
Art 5. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Rozdział 3
DODATKOWE PRZYCHODYArt. 6.

Przychód z tytułu tantiem z Gazety Hasselandzkiej stanowi 5% tantiem uzyskanych za publikację artykułu prasowego.

Art. 6 w brzmieniu ustalonym mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Nowe brzmienie ustalone na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r
 

 

Rozdział 4
PODATKIArt. 7.

1. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z merem Angemontu stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie. W odstępach miesięcznych bądź innych, ustalonych wspólnie, mer Angemontu oblicza bilans z tytułu sprzedaży w kantynie miejskiej i może zwrócić się do Lorda Szambelana lub innej wyznaczonej przez niego osoby, sprawującej pieczę nad finansami publicznymi Hasselandu o pokrycie deficytu z tego tytułu.
2. Stawkę podatku od żywienia ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.

Art. 7 pkt 2 dodany mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.
Art. 7 pkt 1 w brzmieniu ustalonym mocą art. 1 Ustawy o zmianie Ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Art. 8.


Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana,
2. [uchylono]
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lordów Sekretarzy,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich.

Ust 2. Uchylono na podstawie Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie usunięcia urzędu Lorda Protektora z pozostałych ustaw

Art. 9.


1. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości do 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki:
a) Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
b) Napisali przynajmniej pięć postów na forum Królestwa Hasselandu
c) Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej.
2. Jeśli obywatel w ciągu siedmiu dni od wypłaty dofinansowania przeprowadził się do innej prowincji, zrzekł się obywatelstwa lub został go pozbawiony, Lord Szambelan może zdecydować o obowiązku zwrotu dofinansowania.

Nowe brzmienie art. 9. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Rozdział 5
DOFINANSOWANIAArt. 10.


Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 1. niniejszej ustawy

Art. 10 zmieniono mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r

Art. 11.

[skreślono]

Art. 11 skreślony na mocy art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.

Art. 12.

Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 75 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Nowe brzmienie ustalone na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r


Art. 13. 


Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym:
1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art. 14. 


Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności w wysokości nie przekraczającej 100000 lt.

Nowe brzmienie ustalone na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 rArt. 14a.

Królestwo Hasselandu przekazuje subwencję instytucjom państwowym, na wniosek przedstawiciela danej jednostki.

Art. 14a dodano mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r

Art. 15.
[skreślono]

Art 15. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Art. 16.
[skreślono]

Art 16. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Art. 17.
[skreślono]

Art 17. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Rozdział 6
PŁACA MINIMALNAArt. 18. 


Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art. 19.


Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt (stawka dzienna 500 lt)
2. [uchylono]
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt (stawka dzienna 300 lt)
4. Lorda Konstabla - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt (stawka dzienna 250 lt)
6. Lordów Doradców - 7 000 lt (stawka dzienna 250 lt)
7. Innych urzędników dworskich, w tym Lordów Namiestników. - 5 000 lt (stawka dzienna 166,6 lt).

Nowe brzmienie art. 19. ustalone mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.
Ust 2. Uchylono na podstawie Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie usunięcia urzędu Lorda Protektora z pozostałych ustaw
 

 

Art. 20.


Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów, a w przypadku jego braku Lord Szambelan.

Art. 20 pkt 3 dodany mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.
Ust 3. Zmieniono na podstawie Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie usunięcia urzędu Lorda Protektora z pozostałych ustaw

Art. 21.

(uchylony).


Art. 21 uchylony mocą art. 1. Ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 stycznia 2019 r. o finansach publicznych Hasselandu.Rozdział 7
Kancelaria Dworska Gospodarki i FinansówArt. 22.


1. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów kieruje powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan,
2. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów:
a) pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu,
b) przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,
c) publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.
3. Lorda Sekretarza Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Ust 1. Zmieniono na podstawie Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie usunięcia urzędu Lorda Protektora z pozostałych ustaw

Art. 23.
[skreślono]

Art 23. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Art. 24.
[skreślono]

Art 24. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Art 24a.
[skreślono]

Art. 24a dodano mocą Nowelizacji ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 29. marca 2019r
Art 24a. skreślony na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego ws. zmiany ustawy o finansach Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2020 r

Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWEArt. 25. 


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw

 
 
 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny