Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10650 [X]

Angemont, dnia 10 stycznia 2019 r.

Ustawa

o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora (uchylony)Art. 1.
[Zasady ogólne]


1. Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
2. Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - osoba go zastępującą.
3. Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
4. Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie.
5. Lord Szambelan w porozumieniu z Lordem Protektorem może powołać Dworskiego Komisarza Wyborczego, który przeprowadzi wybory.
5a. W razie, gdy żaden kandydat nie został zgłoszony, czas na zgłaszanie się kandydatów zostaje wydłużony o 7 dni.

Art. 1. ust. 5a. dodany mocą Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o trybie odwołania z urzędu Lorda Szambelana przez Senat

Art. 2.
[Kandydaci]


Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 2 tygodni i mieć nienaganną opinię wśród obywateli Hasselandu.

Art. 3.
 [Zgłoszenia kandydatów]


1. Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne; wymagana jest zgoda kandydata. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez osobę przeprowadzającą wybory. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez osobę przeprowadzającą wybory.
2. W razie rezygnacji kandydata w trakcie trwania głosowania, jeśli był on:
a) jedynym kandydującym - anuluje się głosowanie i przeprowadza się ponowne wybory,
b) jednym z dwóch kandydujących - uznaje się, iż drugi kandydat zostaje wybrany na urząd.

Art. 3 w brzmieniu ustalonym mocą Ustawy z dnia 28 września 2019 r. o zmianie ustawy o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora

Art. 4.
 [Głosowanie]


Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne i powszechne. Król i Książęta dysponują 4 głosami diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.

Art. 5.
[Ogłoszenie wyników wyborów]


Przeprowadzający wybory ogłasza wyniki wyborów w ciągu dwóch dni od dnia zakończenia głosowania. W razie znacznego przekroczenia terminu, Zgromadzenie Krajowe ma prawo zażądać od przeprowadzającego wybory wyjaśnień, a wobec ich braku w terminie 14 dni od daty głosowania - unieważnić wybory. W przypadku rażącego naruszenia prawa wyborczego przeprowadzający wybory unieważnia wybory. Tę decyzję można zaskarżyć do Senatu, który w ciągu 7 dni wyda ostateczną decyzję w sprawie ważności wyborów.

Art. 5 zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym mocą Ustawy z dnia 28 września 2019 r. o zmianie ustawy o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora

Art. 6.
[Wybory ponowne i uzupełniające]

Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:

  1. zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
  2. jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany - wybierany jest w w drugiej turze wyborów
  3. Lord Szambelan zostanie odwołany przez Senat w związku z utratą aktywności lub rażącym łamaniem prawa Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji
Art 6. zmieniony mocą Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o trybie odwołania z urzędu Lorda Szambelana przez Senat.

Art. 7.
[Agitacja wyborcza]


Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. W przypadku naruszania obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej osoba przeprowadzająca wybory może złożyć wniosek do Prefektury Generalnej lub Trybunału Koronnego o ukaranie.

Art. 8.
[Protest wyborczy]


Każdy ma prawo zgłosić do przeprowadzającego wybory protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo.Przeprowadzający wybory wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do Trybunału Koronnego.

Art. 9. 
[Unieważnienie wyborów]


W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek przeprowadzającego wybory, sąd może unieważnić wybory.

Art. 10. 
[Przepisy końcowe]


1. Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
2. Uchyla się Ustawę - Ordynacja wyborcza z dn. 25.12.2016 r.

Lord Steward
(-) Józef v-hr Sowiński

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny