Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 10700 [X]

Angemont, dnia 25 stycznia 2019 r.

Ustawa

w sprawie organizacji Gwardii Hasselandzkiej (uchylony)Art. 1.[Cel ustawy]1. Ustawa określa zasady organizacji Gwardii Hasselandzkiej.
2. Gwardia Hasselandzka, dalej zwana Gwardią, działa na podstawie rozkazów Komendanta Gwardii.
3. Wszelkie sprawy związane z Gwardią, a nie określone w niniejszej ustawie, rozstrzyga komendant.
4. Gwardia Hasselandzka działa na podstawie Ustawy Sejmu nr 253 o organizacjach paramilitarnych.


Art.2 [Zadania Gwardii]


Zadaniem Gwardii jest umacnianie obronności Księstwa Sarmacji, a w szczególności Królestwa Hasselandu, ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli, środowiska naturalnego i zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Art.3 [Lord Marszałek]


1.Lord Marszałek jest Komendantem Gwardii.
2. Lordem Marszałkiem jest każdorazowy Lord Szambelan lub osoba przez niego wyznaczona.
3. W razie zmiany na urzędzie Lorda Szambelana, nowowybrany Lord Szambelan w ciągu 14 dni zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie obsadzenia urzędu Lorda Marszałka - pozostawienia na nim osoby dotychczas go sprawującej, powołania nowej lub osobistego objęcia tego urzędu. Do czasu podjęcia decyzji, poprzedni Lord Marszałek sprawuje swoje obowiązki.
4. Lord Marszałek powinien być obywatelem Królestwa Hasselandu; może być żołnierzem Książęcych Sił Zbrojnych, a innych formacji militarnych i paramilitarnych w Księstwie Sarmacji lub poza nim wyłącznie za zgodą Lorda Szambelana.
5. Lord Marszałek wydaje rozkazy, które regulują zasady działania Gwardii lub są poleceniami dla członków Gwardii.

(art. 3 zmieniony Ustawą z dnia 4 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji Gwardii Hasselandzkiej)


Art.4 [Zasady rekrutacji do Gwardii]


Zasady rekrutacji do Gwardii są określane rozkazem Lorda Marszałka.


Art.5 [Zasady usunięcia z Gwardii]


Zasady usunięcia z Gwardii określone są rozkazem Lorda Marszałka.


Art.6 [Podział Gwardii na oddziały]


1. Podstawowym oddziałem Gwardii jest regiment, złożony z 2 - 5 rot, przy czym rota składa się z 2 - 5 drużyn.
2. Lord Marszałek rozkazem określa strukturę oraz liczbę etatów w Gwardii.
3. Lord Marszałek może w razie potrzeby utworzyć większe od regimentów oddziały Gwardii.


Art.7 [Postanowienia końcowe]


Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

(—)wicehrabia Józef Sowiński
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny