Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10709 [X]

Grodzisk, dnia 28 stycznia 2019 r.

Ustawa Sejmu nr 354

o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych

Art 1.

W rozdziale pierwszym, artykule 1, ustęp 1 o treści: Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.

przyjmuje brzmienie

Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.

Art 2.

W rozdziale pierwszym, artykule 1, ustęp 2 o treści: Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji.

przyjmuje brzmienie

Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się.

Art 3.

W rozdziale pierwszym, artykule 1, ustęp 6 o treści: Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 2 500 lt, 500 lt.

przyjmuje brzmienie

Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt.

Art. 4.

W rozdziale drugim, artykule 3 ustęp 6* o treści: Opłata za założenia miejscowości wynosi 250 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.

przyjmuje brzmienie

Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.

* Dokonano korekty w oryginale: artykuł 6

Art. 5.

W rozdziale drugim dodaje się artykuł 6a o tytulue Zwolnienia z opłat oraz treści**: Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę.

** Dokonano korekty poprzez dodanie tytułu artykułu, w oryginale: artykuł 6a o treści (…)

Art. 6.

Skreśla się artykuł 19 ustęp 3 o treści Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, z rachunku której nie było możliwe pobranie podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 3.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny