Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 10759 [X]

Angemont, dnia 21 lutego 2019 r.

Ustawa Senatu Królestwa Hasselandu z dnia 21 lutego 2019 r.

o trybie odwołania z urzędu Lorda Szambelana przez Senat

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o trybie odwołania z urzędu Lorda Szambelana przez Senat

Art.1.


W Rozdziale III Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2018 r. w art. 4. [Zasady powoływania i uprawnienia], dodaje się ustęp 5 o treści: "W razie niezapowiedzianej lub nieusprawiedliwionej nieaktywności Lorda Szambelana, trwającej co najmniej 14 dni, Lord Protektor, a w razie jego braku osoba zastępująca Lorda Szambelana, może przedstawić wniosek o złożenie Lorda Szambelana z urzędu. Decyzję podejmuje Senat w ciągu 3 dni większością 2/3 głosów. "

Art. 2.W Ustawie o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora z dnia 10 stycznia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

W Art. 1. dodaje się ust. 5a. o treści: "5. W razie, gdy żaden kandydat nie został zgłoszony, czas na zgłaszanie się kandydatów zostaje wydłużony o 7 dni."

Art. 6. o treści:

"Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:

  1. zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
  2. jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany - wybierany jest w w drugiej turze wyborów
  3. żaden kandydat nie został zgłoszony - 21 do 30 dni po terminie zgłaszania."


otrzymuje brzmienie:

"Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:

  1. zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
  2. jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany - wybierany jest w w drugiej turze wyborów
  3. Lord Szambelan zostanie odwołany przez Senat w związku z utratą aktywności lub rażącym łamaniem prawa Królestwa Hasselandu i Księstwa Sarmacji"

 

Art. 3.


Ustawa wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Praw.

p.o. Lorda Szambelana
Alfred Fabian von Tehen-Dżek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny