Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduKonstytucja, poz. 10972 [X]

Angemont, dnia 9 czerwca 2019 r.

Konstytucja

Królestwa Hasselandu

Konstytucja Królestwa Hasselandu

Rozdział I [Królestwo Hasselandu]

Art. 1.

Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Prawo Królestwa Hasselandu stanowią według hierarchii:
1. Prawo Księstwa Sarmacji,
2. Konstytucja Królestwa Hasselandu,
3. Ustawy Zgromadzenia Krajowego,
3a. Dekrety Lorda Szambelana z mocą ustawy,
4. Rozporządzenia i postanowienia Lorda Szambelana,
5. Uchwały Zgromadzenia Krajowego,
6. [uchylono]
7. Akty prawa miejscowego,
8. Normy prawa zwyczajowego.

[Art. 2 ust. 6. Uchylono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13. września 2020r] 
Art. 2. ust. 3. zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy ws. prawodawstwa hasselandzkiego z dnia 27. września 2020 rArt. 2. ust. 3a. dodano na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy ws. prawodawstwa hasselandzkiego z dnia 27. września 2020 r
Art. 2 ust. 4 w brzmieniu ustalonym art. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2021 r. o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu i innych ustaw.

Art. 3.

Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
1. Władzę wykonawczą sprawuje w imieniu Króla Hasselandu Lord Szambelan wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski,
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Lord Szambelan lub Zgromadzenie Krajowe, którego obradami kieruje Lord Szambelan albo wyznaczona przez niego osoba zgodnie z odrębnymi przepisami,
2a. Zgromadzenie Krajowe ma zwyczajową nazwę Saviuna
3. Władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji

[Art. 3 ust. 2. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 4.

Królem Królestwa Hasselandu jest panujący Książę Księstwa Sarmacji.

Art. 5.

Królestwo Hasselandu sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem swoich obywateli oraz nienaruszalnością swoich granic.

Art. 6.

Stolicą Królestwa Hasselandu jest Miasto Stołeczne Angemont.

Art. 7.

1. Symbolami Królestwa Hasselandu są flaga, herb i hymn.

2. Flaga jest w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy są poziome, czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy.

3. Herb zawiera złotą literę „H” na czarnym tle po lewej i złotego węża morskiego w koronie na czerwonym tle po prawej.

4. Melodię hymnu Królestwa Hasselandu zawiera załącznik nr 1

 

Art.7 zmieniono na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu z dn. 28 września 2021
Art. 8.
[skreślono na mocy Ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii z dnia 23 grudnia 2019 r.]


Art. 9.
1. Królestwo ustanawia listę własnych odznaczeń i tytułów, które mogą być nadane za wyróżniającą się działalność na rzecz Hasselandu.
2. Szczegóły określa ustawa.

 

Art. 9 ust. 1 zmieniono na mocy Ustawy Zgromadzenia Krajowego o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu z dn. 30 sierpnia 2021

Art. 9 ust. 2 - Ustawa Zgromadzenia Krajowego Królestwa Hasselandu o odznaczeniach oraz tytulaturze Królestwa Hasselandu z dn. 14 czerwca 2019


Rozdział II [Władza wykonawcza]

Art. 10.

Władzę wykonawczą w Królestwie Hasselandu jako przedstawiciel Króla Hasselandu sprawuje Lord Szambelan.

Art. 11.

Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje i odwołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski.

Art. 12.

Lord Szambelan wybierany jest na czas nieokreślony

(Art. 12 w brzmieniu ustalonym art. 1 ustawy o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 12.05.2020 r.)
Art. 12. zmieniony na mocy art. 10. Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy o wyborze Lorda Szambelana

Art. 13.

Wybory Lorda Szambelana przeprowadzane są zgodnie z odrębną ustawą

[Art. 13. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 14.

Lord Szambelan:
1. Przewodniczy pracom Dworu Królewskiego,
2. Reprezentuje Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
3. Odpowiada za nawiązywanie oficjalnych relacji z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji,
4. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu,
5. Nadaje i odbiera ordery i odznaczenia hasselandzkie,
6. Zatwierdza ustawy uchwalone przez Zgromadzenie Krajowe,
7. Zastępuje wszystkich urzędników państwowych w przypadku nieobecności bądź wakatu na urzędzie.

Art. 15.

W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward. W przypadku braku lub absencji takowego, pełniącego obowiązki Lorda Szambelana wskazuje Król. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 3 dni, obowiązki przejmują Lordowie stanowiący Dwór Królewski zgodnie z datami powołania. W przypadku braku powołanych lordów aktywny obywatel Królestwa Hasselandu z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym lub szlacheckim

(Art. 15 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. o zmianie Konstytucji Królestwa Hasselandu)
[Art. 15. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 16.

Opróżnienie urzędu Lorda Szambelana następuje:
1. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności dłuższej niż 14 dni,
2. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Krajowe uchwały w sprawie odwołania Lorda Szambelana podjętej większością bezwzględną,
3. W przypadku utraty aktywności systemowej bądź utraty obywatelstwa sarmackiego,
4. [uchylony]

(Art. 16 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 20 lipca 2019 r. o zmianie Konstytucji Królestwa Hasselandu)
[Art. 16.  ust. 4. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]
Art. 16. ust. 4. uchylony na mocy Art. 10. Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy o wyborze Lorda Szambelana
Rozdział III [Władza ustawodawcza]Art. 17.

Władzę ustawodawczą pełni Zgromadzenie Krajowe, nazywane zwyczajowo również Saviuna.

Art. 18.

Obradom Zgromadzenia Krajowego przewodniczy Lord Szambelan lub osoba przez niego wyznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym art. 1 ustawy o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 12.05.2020 r.)
[Art. 18. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 19.

[uchylono]

[Art. 19. Uchylono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 19a.

1. Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy oraz podejmuje uchwały. Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy jego członek.
2. Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy oraz nowelizacje ustaw zwykłą większością głosów.
3. Zgromadzenie Krajowe przyjmuje ustawy zmieniające Konstytucję większością 2/3 głosów.
4. Zgromadzenie Krajowe uchwala nową Konstytucję większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.
5. Lord Szambelan dysponuje prawem weta w stosunku do uchwalonego aktu. Zgromadzenie Krajowe może odrzucić zgłoszone weto większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem pkt. 6.
6. Jeśli weto Lorda Szambelana zostało umotywowane naruszeniem ważnego interesu publicznego Królestwa Hasselandu, Zgromadzenie Krajowe może odrzucić zgłoszone weto większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.
7. W przypadku wątpliwości Lord Szambelan może poprosić Trybunał Koronny o sprawdzenie zgodności ustawy z innymi obowiązującymi aktami prawnymi. Złożenie wniosku do Trybunału musi nastąpić w takim samym terminie, jaki jest przewidziany na złożenie weta.
8. Lord Szambelan nie może zastosować jednocześnie weta oraz wniosku do Trybunału wobec tego samego aktu.
9. Zgromadzenie Krajowe może odwołać Lorda Szambelana w drodze uchwały, większością 2/3 głosów.

[Art. 19a dodano mocą ustawy o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 18 sierpnia 2021 r.]

Art. 20.

[uchylono]

[Art. 20. Uchylono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 21.
1. Zgromadzenie Krajowe tworzą wszyscy chętni obywatele Królestwa Hasselandu.
2. Członków Zgromadzenia Krajowego mianuje Lord Szambelan na wniosek kandydata na członka Zgromadzenia Krajowego.
3. Lord Szambelan może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku:
a) nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach,
b) utraty obywatelstwa sarmackiego,
c) skazania go na karę więzienia.
4. Członek Zgromadzenia Krajowego pozbawiony mandatu na mocy przepisu poprzedzającego może ponownie uzyskać mandat nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jego utraty.

[Art. 21. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]
[Art. 21 ust. 3,4 w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 4 sierpnia 2021 r. o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu]

Art. 22.

[uchylono]

Art. 23.

[uchylono]

Art. 24.

[uchylono]

[Art. 24. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 25.

[uchylono]

Art. 26.

[uchylono]

[Art. 26. ust. 1. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

Art. 27.

[uchylono]

Art. 28.

[uchylono]

Art. 22 - 28 uchylono na podstawie Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy Regulamin Zgromadzenia KrajowegoRozdział IV [Podział administracyjny]Art. 29.

Podział terytorialny Królestwa Hasselandu określa oddzielna ustawa. 

[ust. 4. dodano na mocy Ustawy o Terytorium Administracyjnym Dornostii z dnia 23 grudnia 2019 r.]
Art. 29. zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy Prawo Lokacyjne


Art. 30.

[uchylono]


Art. 31.

[uchylono]

Art. 32.
[uchylono]

Art. 33.

[uchylono]

Art. 34.
[uchylono]

Art. 30-34. uchylono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy Prawo LokacyjneRozdział V [Obywatelstwo]Art. 35.

Obywatelstwo hasselandzkie nadaje oraz odbiera Lord Szambelan. Szczegóły określa ustawa.

Art. 36.

Obywatelstwo Królestwa Hasselandu zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu Królestwa Hasselandu oraz brania odpowiedzialności za swoje czyny przed władzami Królestwa Hasselandu.

Art. 37.

Przed nadaniem obywatelstwa, wnioskodawca składa przysięgę o następującej treści: „Uroczyście przysięgam, że postępował będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu, na względzie mając dobro kraju jak najlepiej wypełniał ciążące na mnie obowiązki oraz wierny pozostanę wobec Króla i Narodu” Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 38.

W chwili objęcia urzędu Lord Szambelan odnawia przysięgę obywatelską.

[Art. 38. Zmieniono na mocy Dekretu Lorda Szambelana z mocą ustawy w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 13 września 2020r]

 

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]Art. 39.

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art. 40.

Moc traci Konstytucja Królestwa Hasselandu z dnia 8 czerwca 2018 r.

(—) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny