Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11033 [X]

Angemont, dnia 14 lipca 2019 r.

Regulamin Zgromadzenia Krajowego

(uchylony)

Art. 1.


Zgromadzenie Krajowe (Saviuna), zwane dalej Zgromadzeniem, działa na podstawie Rozdziału III Konstytucji Królestwa Hasselandu.

Art. 2.


Zgromadzenie obraduje w dziale "Zgromadzenie Krajowe" na forum Królestwa Hasselandu.

Art. 3.


1.Obywatele Hasselandu zgłaszają w wyznaczonym wątku w dziale "Lord Protektor" deklaracje o chęci uczestnictwa w pracach Zgromadzenia.
2. Lord Protektor stwierdza fakt przyjęcia deklaracji, co oznacza, że zainteresowany staje się członkiem Zgromadzenia.
3. Lord Protektor prowadzi wykaz członków Zgromadzenia wraz z liczbą przysługujących im głosów.
4. Lord Protektor może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach.

Art. 4.


Obradom Zgromadzenia przewodniczy Lord Protektor. Lord Protektor może powołać Sekretarza Zgromadzenia, który prowadzi obrady w razie nieobecności Lorda Protektora.

Art. 5.


Zgromadzenie obraduje na sesjach: jesienno-zimowej od września do stycznia, zimowo-wiosennej od lutego do czerwca, a także letniej w lipcu i sierpniu każdego roku. Sesja letnia, po zakończeniu obchodów rocznicy powstania Hasselandu, traktowana jest jak urlopowa. Lord Protektor może w sprawach ważnych przeprowadzić wówczas debaty lub głosowania, ale absencja członków Zgromadzenia nie może skutkować pozbawieniem ich mandatów.

Art. 6.


Debata nad projektem ustawy rozpoczyna się bezpośrednio po jego złożeniu i trwa 3 dni, przy czym nie jest wymagane obwieszczenie o rozpoczęciu debaty. Lord Protektor może w razie braku głosów debatę skrócić, a w razie trwania dyskusji - przedłużyć.

Art. 7.


Zgromadzenie przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. Głosowanie trwa nie krócej niż 2 dni i nie dłużej niż 5 dni, ale może zostać skrócone w razie, gdy projekt uzyskał większość głosów "za" lub "przeciw" liczoną od liczby głosów wszystkich członków Zgromadzenia.

Art. 8.


Glosowanie w sprawach personalnych odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do Lorda Protektora, ze wskazaniem swego głosu, lub poprzez automatyczny system do głosowania, a pozostałe głosowania - w odpowiednim wątku na forum, w dziale Zgromadzenia, przez uzupełnianie Karty do Głosowania, lub poprzez automatyczny system głosowania.

Art. 9.


1. Ustawy, po podpisaniu przez Lorda Szambelana lub w razie niepodjęcia przez niego decyzji w ciągu 7 dni - przez Lorda Protektora, są publikowane przez Lorda Szambelana w Dzienniku Praw.
2. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania ustawy ponownie kierowana jest ona pod obrady Zgromadzenia Krajowego, przy czym do zatwierdzenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum 1/3 wszystkich członków Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania zmian w Konstytucji ponownie kierowane są one pod obrady Zgromadzenia, przy czym do zatwierdzenia potrzeba 4/5 wszystkich głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków Zgromadzenia.

Art. 10.


Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny