Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11035 [X]

Angemont, dnia 19 lipca 2019 r.

Ustawa

o wicekrólestwie Cyberii (uchylony)

Art. 1. [Wicekrólestwo]

Cyberia jest wicekrólestwem, będącym jednostką administracyjną Królestwa Hasselandu.

Art. 2. [obywatele wicekrólestwa]

Mieszkańcami Wicekrólestwa Cyberii, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i mieszkańcy Królestwa Hasselandu, którzy wyrazili chęć zamieszkiwania w Wicekrólestwie.

Art. 3.

Wicekrólestwo pozostaje pod szczególną opieką władz Królestwa Hasselandu. Władze Królestwa Hasselandu chronią dziedzictwo cyberyjskie - dawnych państw Hasselandu, Cymerii i Valtarii.

Art. 4. [władze]

Organami Wicekrólestwa są:
1. wicekról,
2. inni urzędnicy, w tym Lord Namiestnik, jeśli zostali powołani,
3. Rada Ludowa.

Art. 5. [wicekról]

1. Wicekról kieruje Wicekrólestwem.
2. Wicekrólem jest Lord Szambelan. W razie uzasadnionej potrzeby Lord Szambelan może powołać innych urzędników, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
3. Wicekról ma prawo do wydawania rozporządzeń krajowych z mocą ustaw krajowych. Przed wydaniem aktu Wicekról może zwrócić się o jego zaopiniowanie do Rady Ludowej.
4. Wicekról może powołać Ministra Stanu i innych urzędników swojej Administracji.

Art. 6. [Rada Ludowa]

1. Rada Ludowa jest organem opiniodawczym Wicekrólestwa.
2. W skład Rady Ludowej wchodzą wszyscy zadeklarowani mieszkańcy Wicekrólestwa.
3. Rada Ludowa podejmuje uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawach, w których zwróci się o to do niej Wicekról, a także inni urzędnicy, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.
4. Rada Ludowa ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia krajowego, wydanego przez Wicekróla. Decyzja Wicekróla jest ostateczna.
5. Rada Ludowa wybiera ze swego grona Seniora, kierującego jej pracami. W razie jego braku lub nieobecności obowiązki Seniora sprawuje Wicekról.

Art. 7. [Projekty kulturowe]

1. Wicekról może powołać wybraną osobę w celu przeprowadzenia konkretnego projektu kulturowego lub narracyjnego.
2. Powołanie następuje w drodze rozporządzenia Wicekróla. Art. 6 pkt 4 nie stosuje się.
3. Rozporządzenie określa w szczególności cel projektu i zakres uprawnień jego kierownika. Nie jest wymagane jego wydanie, jeśli projekt nie wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych.

Art. 8. [obowiązywanie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu. Traci moc Ustawa z dnia 18 sierpnia 2018 r. o wicekrólestwie Cyberii.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny