Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 11122 [X]

Grodzisk, dnia 8 października 2019 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego

MY, PIOTR III ŁUKASZ,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc.,
działając na wniosek Rady Ministrów zarządzamy, jak następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji ogłaszamy stan wyjątkowy, mając na uwadze sytuację szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Państwa oraz zmierzając do jak najszybszego przywrócenia Jego normalnego funkcjonowania.

§ 2.

  1. Kadencja Sejmu ulega przedłużeniu do chwili poprzedzającej zwołanie na obrady Sejmu kolejnej kadencji.
  2. W przypadku wygaśnięcia mandatu posła na Sejm oraz braku możliwości uzupełnienia składu Sejmu zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ordynacji wyborczej, posła na Sejm mianuje Książę, działając w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu.

§ 3.

Książę wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania Kanclerza do chwili powołania Kanclerza w trakcie kolejnej kadencji Sejmu.

§ 4.

  1. Książę wydaje rozporządzenia z mocą ustawy.
  2. Rozporządzenie z mocą ustawy może być uchylone przez Sejm zwykłą większością głosów w terminie siedmiu dni od dnia jego ogłoszenia.

§ 5.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Sejm.
  2. Rozporządzenie traci moc z chwilą powołania Kanclerza w trakcie kolejnej kadencji Sejmu.

(—) Piotr III Łukasz

(—) Januszek bar. von Hippogriff-Pałasz,
Podkanclerzy

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny