Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11131 [X]

Grodzisk, dnia 12 października 2019 r.

Rozporządzenie Księcia z mocą ustawy

o wyborze Prefekta Generalnego przez Sejm

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 3 („(1) Prefekt Generalny jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych na czteromiesięczną kadencję. Szczegóły określa ustawa. (2) Prefektów, w liczbie nie większej niż 2, powołuje i odwołuje Prefekt Generalny. Prefekt Generalny, w terminie do siedmiu dni od swego powołania, powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego. (3) Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu przez Podprefekta Generalnego zadań Prefekta Generalnego powierzonych w trybie ust. 4. (4) Prefekci zastępują Prefekta Generalnego w zakresie ustalonego przez Prefekta Generalnego podziału obowiązków. (5) Prefektem może być obywatel sarmacki, który ma możność sprawowania funkcji publicznych, nie pełni funkcji posła lub asesora Trybunału Koronnego, nie kandyduje do Sejmu, nie został skazany za przestępstwo. (6) Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia”) otrzymuje brzmienie:
  1. Prefekt Generalny jest wybierany przez Sejm na czteromiesięczną kadencję.
  2. Prefektów, w liczbie nie większej niż dwóch, powołuje i odwołuje Prefekt Generalny. Prefekt Generalny, w terminie do siedmiu dni od dnia wyboru, powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego.
  3. Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu przez Podprefekta Generalnego zadań Prefekta Generalnego powierzonych w trybie ust. 4.
  4. Prefekci zastępują Prefekta Generalnego w zakresie ustalonego przez Prefekta Generalnego podziału obowiązków.
  5. Prefektem może być obywatel sarmacki, który nie sprawuje funkcji posła lub asesora Trybunału Koronnego oraz nie został skazany za przestępstwo.
  6. Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, wyboru na funkcję posła lub asesora Trybunału Koronnego albo skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia.
 2. Dodaje się art. 3a o tytule „Wybór i odwołanie Prefekta Generalnego”, w brzmieniu:
  1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd Prefekta Generalnego:
   1. gdy urząd Prefekta Generalnego jest opróżniony;
   2. od 21 do 14 dni przed dniem upływu kadencji Prefekta Generalnego.
  2. Kandydaturę na urząd może zgłosić każdy zainteresowany w terminie pięciu dni od dnia zarządzenia naboru. Zgłoszenie kandydatury zawiera oświadczenie o spełnianiu warunków sprawowania urzędu.
  3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu.
  4. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie wyboru kandydata na urząd i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
  5. Jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydata. Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał większość głosów pierwszej preferencji. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio.
  6. Sejm może, w drodze uchwały, odwołać Prefekta Generalnego przed upływem kadencji.
 3. Dodaje się art. 3b o tytule „Zastępowanie Prefekta Generalnego przez Kanclerza”, w brzmieniu „Kanclerz może dokonać dowolnej czynności urzędowej należącej do właściwości Prefekta Generalnego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Art. 2.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Sejm kolejnej kadencji rozpatruje zgłoszone w Sejmie trwającej kadencji kandydatury na urząd Prefekta Generalnego oraz kandydatury na urząd asesora Trybunału Koronnego, jeżeli wyboru nie dokonano w Sejmie trwającej kadencji.

(—) Piotr III Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny