Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11132 [X]

Grodzisk, dnia 12 października 2019 r.

Rozporządzenie Księcia z mocą ustawy

o zmianie Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym i Ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 317 — Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 4 („§ 1. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie jednego asesora, chyba że szczególny przepis ustawy przewiduje inną liczebność składu. § 2. Jeżeli wymaga tego zawiłość sprawy, interes publiczny, dobro wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes uczestnika postępowania, przewodniczący Trybunału może wyznaczyć skład o liczebności zwiększonej o jednego albo dwóch asesorów, a w przypadku spraw ustrojowych liczebność ta może być zwiększona o większą liczbę asesorów. § 3. Jeżeli czyn zabroniony jest zagrożony karą więzienia przekraczającą miesiąc, Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie dwóch asesorów. § 4. Jeżeli czyn zabroniony jest zagrożony karą więzienia przekraczającą 3 miesiące lub karą banicji, Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie trzech asesorów. § 5. Trybunał w sprawach odwoławczych rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie powiększonym o jednego asesora w stosunku do liczebności składu orzekającego w sprawie, chyba że stoi temu na przeszkodzie liczba asesorów Trybunału. § 6. Książę (Marszałek Trybunału) nie wyznacza do składu, w jakim Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę apelacyjną, asesora, który uczestniczył w wydaniu zaskarżonego wyroku, chyba że jest to konieczne ze względu na liczbę asesorów Trybunału. § 7. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową oraz w przedmiocie skargi kasacyjnej w składzie trzech asesorów”) otrzymuje brzmienie:
  1. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie jednego asesora, chyba że szczególny przepis ustawy przewiduje inną liczebność składu.
  2. Jeżeli czyn zabroniony jest zagrożony karą więzienia przekraczającą 3 miesiące lub karą banicji, Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie dwóch asesorów.
  3. Trybunał w sprawach odwoławczych rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie dwóch asesorów.
  4. Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową oraz w przedmiocie skargi kasacyjnej w składzie dwóch asesorów.
 2. Art. 33 § 2 („Jeżeli w głosowaniu żadna z propozycji nie uzyskała większości, głosowanie powtarza się, a jeśli wówczas sytuacja taka powtórzy się, decyduje głos przewodniczącego składu”) otrzymuje brzmienie „Jeżeli w głosowaniu żadna z propozycji nie uzyskała większości, o przyjęciu propozycji rozstrzygają, w poniższej kolejności, niebędący członkami składu orzekającego:
  1. Marszałek Trybunału,
  2. Książę,
  3. asesorowie w malejącej kolejności okresu sprawowania funkcji, z uwzględnieniem wyborów na kolejno następujące po sobie kadencje”.

Art. 2.

Art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. („Ławnika powołuje, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, Marszałek Sejmu w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie, a jeżeli porozumienia nie osiągnięto w terminie trzech dni, ławnika wybiera Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie „Książę może powołać ławnika na wniosek Marszałka Trybunału Koronnego. Odwołanie ławnika następuje w trybie określonym odrębnymi przepisami prawa”.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny