Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11256 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie emisji znaczków (uchylony)

§ 1. [Zasady ogólne]

 1. Zarządzenie określa zasady emisji znaczków w oparciu o art.3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra ds. Wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej z dnia 14 sierpnia 2019 r.
 2. Znaczki emitowane są w oparciu o aktualny plan emisji znaczków, a przy jego braku wyłącznie o postanowienia w sprawie emisji znaczków.
 3. Podstawę do emisji znaczka stanowi postanowienie Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku jego nieobecności innej upoważnionej osoby ze składu RM.

§ 2. [Znaczki]

 1. Znaczek należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu, a odstępstwa od tej reguły dotyczące wyłącznie łączenia zawieszek w scalony znaczek wymagają akceptacji Kanclerza.
 2. Znaczki tworzymy tylko i wyłącznie w formacie .PNG, z przezroczystością tła (alfa) oraz wymiarach podstawowych:

199 x 100 px – znaczek wielkoformatowy,

199 x 100 px – znaczek z zawieszką o wydłużonej bazie,

152 x 100 px – znaczek z zawieszką

76 x 100 px – znaczek podstawowy

20 x 15 px.- mitra

 1. Nominał znaczka jest ustalony indywidualnie dla każdego z emitowanych znaczków.
 2. Cena sprzedaży znaczka może być wyższa od nominalnej.
 3. W ustaleniu ceny nominalnej znaczków rocznicowych można przyjąć, że każdy rok równa się minimum kwocie tysiąca libertów ( Ⱡ).
 4. Znaczki dzielimy na obiegowe, rocznicowe, okolicznościowe i kolekcjonerskie.
 5. Dopuszcza się do obiegu znaczki opłaty skarbowej wprowadzanymi do obiegu zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra właściwego do spraw finansowych lub gospodarczych.

§ 3. [Emisja]

 1. Postanowienia o emisji znaczków wydawane są:
  1) z okazji Świąt i uroczystości państwowych, o których mówi Dekret Księcia Sarmacji o symbolach Księstwa Sarmacji,
  2) na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej.
  3) z inicjatywy członka RM lub w celu realizacji planu emisji znaczków, misji społecznej, upamiętnienia ważnych wydarzeń w kraju, wsparcia inicjatyw rządowych lub innych okoliczności powodujących wzrost aktywności społecznej Księstwa Sarmacji.
 1. Dochód ze sprzedaży znaczków o ile niżej nie postanowiono inaczej stanowi:

1) z okazji urodzin Księcia – dochód Jego Książęcej Mości,
2) z okazji 25 sierpnia - rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji – dochód Starosarmacji,
3) z okazji 12 marca — rocznica powstania Sclavinii – dochód Sclavinii,
4) z okazji 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji – dochód Dworu Książęcego,
5) z okazji 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu – dochód Baridasu,
6) z okazji 29 lipca — rocznica powstania Teutonii – dochód Teutonii,
7) z okazji 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych – dochód KSZ,
8) z okazji 11 stycznia - Dzień Pamięci Narodowej – dochód Rady Ministrów,
9) z okazji innych wydarzeń, uroczystości lub inicjatyw dochód wnioskodawcy dla sfinansowania działalności,
10) z okazji 3 lipca - rocznica powstania Hasselandu - dochód Królestwa Hasselandu,
11) z okazji koronacji - dochód następcy tronu.

 1. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 2 zobowiązany jest do zamieszczenia w składanym wniosku:
  1) nazwę znaczka;
  2) nominał znaczką wraz z ceną sprzedaży (jeśli jest inna);
  3) datę emisji znaczka;
  4) limit sprzedaży znaczka przez pojedynczego mieszkańca;
  5) projekt znaczka;
  6) wskazania rachunku, na który zostanie przelana kwota uzyskana z emisji znaczków.
 2. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże rachunku, o którym mowa w art. 3 ust.3 dochód ze sprzedaży znaczka stanowić będzie dochód Rady Ministrów.
 3. Emisja znaczków w Poczcie Baridajskiej, która realizowana jest na podstawie stosownego postanowienia obliguje Dyrektora PB lub Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku ich braku wyznaczoną osobę ze składu RM do umieszczenia znaczka do sprzedaży w Poczcie Baridajskiej.
 4. Emisja znaczków poza Pocztą Baridajską polega na przekazaniu całej emisji na wskazane konto osoby w skazanej w postanowieniu w sprawie emisji.

§ 4. [Limity]

 1. Podstawowy limit sprzedaży znaczków stanowi dwukrotność liczby aktywnych obywateli.
 2. Limit sprzedaży znaczków może być uzależniony od ilości kolekcjonerów.
 3. Ze względu na indywidualne zlecenie emisji znaczków rocznicowych, okolicznościowych, kolekcjonerskich lub skarbowych dopuszcza się na ustalenie innych niż podstawowy limit sprzedaży znaczków.

§ 5. [Zlecenie emisji znaczków]

 1. Zlecenie emisji znaczków obejmuje wpisanie: nazwy znaczka, ceny sprzedaży znaczka na PB, nominału znaczka, wielkości emisji, daty emisji, limitu sprzedaży znaczków na osobę oraz wstawieniu grafiki znaczka przeznaczonego do emisji.
 2. Zlecenie emisji znaczków realizuje Minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w przypadku ich nieobecności Kanclerz lub wyznaczony przez niego członek RM .

§ 6. [Sprzedaż znaczków]

 1. Zasadniczo sprzedaż znaczków prowadzi się w kasie Poczty Baridajskiej.
 2. Dopuszcza się bezpośrednią sprzedaż znaczków na giełdzie.
 3. Wnioskodawcę można zwolnić z opłat związanych z emisją.
 4. Wnioskodawca po złożeniu stosownego wniosku do RM może otrzymać zwrot opłat związanych z przekazaniem znaczków.
 5. Sprzedaż na giełdzie prowadzi się w formie licytacji.
 6. Dopuszcza się bezpośrednie przekazanie na konto wnioskodawcy znaczków koronacyjnych oraz innych znaczków kolekcjonerskich, a uzyskany dochód może zostać opodatkowany.

§ 7. [Przypisy końcowe]

 1. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz.P poz. 9345).
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny