Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduArchiwum, poz. 11272 [X]

Angemont, dnia 23 grudnia 2019 r.

Ustawa

o Terytorium Administracyjnym Dornostii (uchylony)

Art. 1.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy region Dornostii staje się integralną częścią Królestwa Hasselandu, a przez niego Księstwa Sarmacji. Region Dornostii uzyskuje status Terytorium Administracyjnego Dornostii (TAD). Dokładne granice terytorium określa załącznik 1 do niniejszej ustawy.

Art. 2.

Organami TAD są:
1. administrator generalny (administrator),
2. zgromadzenie powszechne,
3. inni urzędnicy, jeśli zostaną powołani przez administratora.

Art. 3.

1. Administratorem jest Lord Szambelan. W razie jego nieobecności lub wakatu obowiązki urzędu zastępczo sprawują inni urzędnicy KH, zgodnie z odpowiednimi ustawami.
2. Administrator:
a) wydaje wszelkie akty prawne, obowiązujące w TAD,
b) reprezentuje TAD przed organami Hasselandu i Sarmacji,
c) pobiera podatki, jeśli takowe zostaną ustanowione osobno dla TAD,
d) zwołuje zgromadzenie powszechne i stwierdza prawo lub brak prawa do brania w nim udziału,
e) wykonuje inne czynności, nie zarezerwowane dla innych organów,
f) dba o pielęgnowanie tradycji Bizancji i Złotej Rusi.

Art. 4.

1. Zgromadzenie powszechne to zebranie wszystkich mieszkańców TAD.
2. Przez mieszkańca rozumie się osobę, która wykazała się odpowiednią aktywnością przez napisanie przynajmniej pięciu postów w wątkach i działach oznaczonych jako dedykowane Dornostii. Uzyskanie statusu mieszkańca nie wymaga składania żadnych dodatkowych wniosków.
3. Zgromadzenie powszechne obraduje nad sprawami przedstawionymi mu przez administratora, podejmując uchwały. Zgromadzeniu przewodniczy administrator. Zgromadzenie jest zwoływane w dowolnym czasie, jednak przynajmniej raz do roku.

Art. 5.

1. Siła głosu w zgromadzeniu przedstawia się następująco:
a) administrator – 3,
b) obywatele Hasselandu – 2,
c) pozostali – 1.
2. Przebieg głosowania i pozostałe sprawy proceduralne określi regulamin zgromadzenia.

Art. 6.

Administrator może powołać inspektora, jeśli konkretny zakres spraw kulturalnych, finansowych lub wojskowych wymaga powołania odrębnego urzędu. Inspektor odpowiada przed administratorem w zakresie wszystkich wydawanych przez siebie decyzji.

Art. 7.

1. Organy TAD wymienione w art. 2 pkt 1 i 3 otrzymują wynagrodzenie z budżetu Hasselandu, jeśli w danym miesiącu wykażą aktywność w związku ze sprawowanym urzędem. Organy TAD nie mogą zaciągać zobowiązań, które nie miałyby pokrycia w budżecie Hasselandu.
2. Administrator generalny jest „innym urzędnikiem dworskim” w myśl art. 1 pkt 6 rozporządzenia Lorda Szambelana ws. organizacji Dworu Królewskiego z 19 lutego 2019 r.

Art. 8.

1. Skreśla się art. 8 Konstytucji (KKH) w brzmieniu:

"Królestwo Hasselandu obejmuje:

1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii."

2. W art. 29 KKH dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4. Terytorium Administracyjne Dornostii ze stolicą w Kymerionie."

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.

 

 

Załącznik 1

Mapa Dornostii

Półwysep Dornostia

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny