Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11312 [X]

Grodzisk, dnia 15 stycznia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 364

o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych

Art. 1.


W Rozporządzeniu Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacji wyborczej (Dz.P, poz.11124) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 3 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu:

“jest aktywnym obywatelem w chwili ogłaszania listy wyborczej oraz rozpatrywania kandydatury po ogłoszeniu listy wyborczej przez komisarza wyborczego.”;

2) w art. 4 ust. 4 pkt 2

wyrazy: "członek Naczelnej Izby Architektury" zastępuje się wyrazami: "obywatel niekandydujący w wyborach"];

3) w art. 17 ust. 1 uchyla się lit. e w brzmieniu:

“utraty statusu aktywnego obywatela,”.

Art. 2.


W Ustawie z dnia 18 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim (Dz.P, poz. 6430) uchyla się art. 5 ust. 3 w brzmieniu:

“Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, posła na Sejm, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy.”

Art. 3


W art. 3 Ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz.P, poz. 4993) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 5 w brzmieniu:

"Prefektem może być obywatel sarmacki, który nie sprawuje funkcji posła lub asesora Trybunału Koronnego oraz nie został skazany za przestępstwo.

przyjmuje brzmienie:

"Prefektem może być obywatel sarmacki, który nie sprawuje funkcji asesora Trybunału Koronnego oraz nie został skazany za przestępstwo.";

2) ust. 6 w brzmieniu:

"Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, wyboru na funkcję posła lub asesora Trybunału Koronnego albo skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia."

przyjmuje brzmienie:

""Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, wyboru na asesora Trybunału Koronnego albo skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Utratę funkcji stwierdza Prefekt Generalny, w drodze postanowienia."

Art. 4


Art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia 20 stycznia 2017 r. — Regulamin Sejmu (Dz.P, poz. 9149) w brzmieniu:

"W debacie nad projektem mogą brać udział obywatele aktywni w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim."

przyjmuje brzmienie:

"Obywatele mogą brać udział w debacie nad projektem. Przepisy art. 10 stosuje się odpowiednio. ";

Art. 5


Art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz.P, poz. 6833) w brzmieniu:

"Poborcą podatkowym może być aktywny obywatel sarmacki, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. Poborca traci funkcję w przypadku utraty statusu aktywnego obywatela albo skazania lub ukarania za przestępstwo. Kanclerz może stwierdzić utratę funkcji poborcy w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym."

przyjmuje brzmienie:

"Poborcą podatkowym może być obywatel sarmacki, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. Poborca traci funkcję w przypadku utraty obywatelstwa albo skazania lub ukarania za przestępstwo. Kanclerz stwierdza utratę funkcji poborcy w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym."

Art. 6


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(―) Adam Jerzy Piastowski
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny