Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11382 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2020 r.

Zarządzenie Księcia

ws. Konstytucji Dworu Książęcego (uchylony)

MY, FILIP I GRYF,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc;

stanowimy co następuje:

Art. 1

 

1. Tworzy się Dwór Książęcy zapewniający obsługę organizacyjną, prawną i techniczną Księcia Sarmacji.
2. Członków Dworu Książęcego powołuje i odwołuje Książę, z inicjatywy własnej lub na wniosek Infanta Koronnego, w drodze postanowienia.
3. W skład Dworu Książęcego wchodzą:


1) Infant Koronny
2) Sekretarz Koronny
3) Herold Koronny
4) Komisarze Koronni
5) Intendenci
6) Konsylierzy

 

Art. 2

 

1. Infant Koronny:


1) Pełni funkcję Marszałka Dworu oraz rzecznika Dworu.
2) Prowadzi politykę Dworu, przewodniczy Radzie Książęcej, Radzie Pałacowej, Radzie Tronowej oraz Radzie Stanowej.
3) Organizuje pracę członków Dworu.
4) Reprezentuje Jego Książęcą Mość przed społeczeństwem i przed organami państwowymi.
5) Może w imieniu i za zgodą Księcia publikować akty prawne w Dzienniku Praw.
6) W razie potrzeby zastępuje Sekretarza Koronnego.


2. Sekretarz Koronny:


a) Pełni funkcję zastępcy Infanta Koronnego.
b) Wchodzi w skład Rad Dworu.
c) Doradza w kwestiach związanych z prawem.
d) Wspiera przy czynnościach administracyjnych.
e) Dokonuje wypłat wynagrodzeń z budżetu Dworu.
f) Realizuje wnioski wymienione w art. 3 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz.U, poz. 6833 ze zm.), których wykonanie powierzone jest Księciu.
g) Może w imieniu i za zgodą Księcia publikować akty prawne w Dzienniku Praw.


3. Herold Koronny:


a) Wraz z Księciem określa zasady heraldyczne obowiązujące w Sarmacji.
b) Realizuje wnioski o nadanie herbu - w zakresie wydania wiążącej opinii o zgodności przedstawionego herbu z zasadami heraldycznymi i, po uzyskaniu zgody Księcia, implementacji herbu.
c) Wykonuje grafiki na zamówienie Dworu.
d) W razie potrzeby wykonuje herby dla sarmackiej szlachty i arystokracji, która herbu nie posiada.
e) Wchodzi w skład Rady Książęcej.


4. Komisarze Koronni:


1) Komisarzy Koronnych dzielimy na:


a) Komisarz Stanowy
b) Komisarz Tronowy
c) Komisarz Wojskowy


2) Komisarz Stanowy pełni zadania zlecone przez Księcia w sferze polityki zagranicznej.
2a) Wchodzi w skład Rady Książęcej i Rady Stanowej.
3) Komisarz Tronowy pełni zadania zlecone przez Księcia w sferze samorządowym, centralnym.
3a) Wchodzi w skład Rady Książęcej i Rady Tronowej.
4) Komisarz Wojskowy pełni zadania zlecone przez Księcia w sferze wojskowej.
4a) Wchodzi w skład Rady Książęcej.


5. Intendenci:


1) Wykonują zadania zlecone im przez Księcia, Infanta Koronnego, Sekretarza Koronnego i Herolda Koronnego.
2) Wchodzą w skład Rady Książęcej.


6. Konsylierzy:


1) Pełnią funkcję doradczą dla Księcia lub innych członków Dworu.
2) Wchodzą w skład Rady Pałacowej.

 

Art. 3

 

1. Tworzy się Radę Książęcą. Rada Książęca ustala politykę Dworu Książęcego.
2. Rada Książęca, dla realizacji swoich celów, może wydawać uchwały. Uchwały są wiążące dla członków Rady Książęcej
3. Uchwała Rady Książęcej uzyskuje ważność po uzyskaniu kontrasygnaty Księcia i po publikacji w dziale Rady Dworu na Forum Centralnym.

 

Art. 4

 

1. Tworzy się Radę Pałacową. Rada Pałacowa doradza Księciu.
2. W skład Rady Pałacowej wchodzą z urzędu: Kanclerz, Marszałek Sejmu, Marszałek Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny.

 

Art. 5

 

1. Tworzy się Radę Tronową. Rada Tronowa ustala politykę wewnętrzną oraz doradza Księciu. W razie nieobecności Księcia (bez powołania Regenta) przejmuje jego obowiązki aż do powrotu Księcia lub przejęcia regencji przez organy wymienione w art. 11 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
2. W skład Rady Tronowej wchodzą z urzędu: Namiestnicy prowincji, Hetman Wielki.

 

Art. 6

 

1. Tworzy się Radę Stanową. Rada Stanowa ustala politykę zagraniczną oraz doradza Księciu.
2. W skład Rady Stanowej wchodzą z urzędu: Kanclerz, Minister odpowiedzialny ds. Zagranicznych, Marszałek Sejmu, członkowie Korpusu Dyplomatycznego.

 

Art. 7

 

1. Intendenci i Konsylierzy podlegają systemowi awansowania.
2. Ustala się następującą hierarchię Intendentów:


1) Intendent,
2) Starszy Intendent,
3) Intendent Nadzwyczajny.


3. Ustala się następującą hierarchię Konsylierów:


a) Konsylier,
b) Starszy Konsylier,
c) Konsylier Nadzwyczajny.


4. Awansowanie Intendenta lub Konsyliera następuje na pozytywnie rozpatrzony wniosek Infanta lub w drodze samodzielnej decyzji Księcia.
5. Awansu dokonuje Książę.

 

Art. 8

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Traci moc Zarządzenie Księcia ws. Konstytucji Dworu z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

(-) JKM Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny