Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11410 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 365

o nowelizacji przepisów Ustawy o Finansach Publicznych

Art. 1.


Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 19 pkt 2 (o brzmieniu:
"Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, w której przez ponad 30 dni nie uzupełniono pożywienia w kantynie.")

otrzymuje brzmienie:


"Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii namiestnika prowincji, może ukryć w systemie informatycznym oraz uniemożliwić osiedlanie się w miejscowości, w której przez ponad 30 dni kantyna wykazuje zerowy stan zapasów.
Po upływie przynajmniej 30 dni od ukrycia miejscowości namiestnik może wystąpić z wnioskiem o anulowanie ukrycia. Kanclerz, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Brak decyzji jest równoznaczny ze zgodą na anulowanie ukrycia."

2) Art. 8a (o brzmieniu:
"1. Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.
2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie:
1. „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji,
2. „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
3. „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
4. „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
5. „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji.
3. Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt.
4. Subwencja może zostać nieprzyznana, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.
5. Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3.")

otrzymuje brzmienie:


"1. Prowincja, której płynność finansowa jest poważnie zaburzona, może zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, jeśli nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych z innych źródeł.
2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia prowincji pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, Rada Ministrów podejmuje uchwałę.
3. Prowincja może zostać zobowiązana do zwrotu środków, o których mowa w pkt 1, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu."

3) Art. 3 ust. 7 pkt 1 (o brzmieniu:


Opłata od rejestracji instytucji wynosi x * 25 000 lt gdzie x stanowi liczbę instytucji posiadanych przez wnioskodawcę i stanowi dochód Rady Ministrów.")

Otrzymuje brzmienie:


"Opłata od rejestracji instytucji wynosi x * 25 000 lt gdzie x stanowi liczbę instytucji zarejestrowanych dotąd przez wnioskodawcę i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację pierwszej instytucji wynosi 25 000 lt."

 

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie w momencie wykonania przez Naczelną Izbę Architektury. 

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny