Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 11426 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie Księcia

Przywilej samorządowy

MY, FILIP I GRYF,

z Bożej łaski książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, pan w Grodzisku i Gryfiej Skale, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Baridasu, Gellonii, Loardii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

 

§ 1.

Upoważniamy Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Lorda Szambelana Hasselandu, Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania obywatelstwa sarmackiego zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Upoważniamy Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Lorda Szambelana Hasselandu Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania ziem lennych w imieniu Naszym, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

§ 3.

Upoważniamy Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Lorda Szambelana Hasselandu, Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do nadawania wsi lennych w imieniu Naszym zgodnie z Rozporządzeniem Księcia o tytułach, lennach i herbach, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

§ 4.

Upoważniamy Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Baridasu, Lorda Szambelana Hasselandu, Konsula Sclavinii, Namiestnika Starosarmacji oraz Króla — a w przypadku powołania, Regenta — Teutonii do udzielania i odmawania zezwolenia na posługiwanie się tytułami honorowymi w imieniu Naszym, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

§ 5.

 1. Organy, o których mowa w punktach poprzedzających, mogą nadawać obywatelstwo sarmackie z następującymi zastrzeżeniami:
  1. obywatelstwo można nadawać mieszkańcom, którzy zamieszkują region właściwy dla organu,
  2. obywatelstwo można nadawać mieszkańcom, którzy wcześniej nie posiadali obywatelstwa sarmackiego,
  3. zamiar nadania obywatelstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o obywatelstwie sarmackim, zatwierdza Książę.
 2. Jeśli Książę nie postanowił o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu zamiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w ciągu 3 dni od jego ogłoszenia, uważa się to za wyrażenie zgody.
 3. Postanowienie o nadaniu obywatelstwa wydane bez zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważne.

§ 6.

Organy, o których mowa w punktach poprzedzających, mogą nadawać ziemie lenne z następującymi zastrzeżeniami:

 1. ziemię lenną można nadawać mieszkańcom, którzy zamieszkują region właściwy dla organu,
 2. ziemię lenną można nadawać mieszkańcom, którzy obywatelstwo sarmackie posiadają, i minimum tytułem barona się legitymują,
 3. ziemię lenną można nadawać mieszkańcom, którzy wcześniej nie posiadali lenna,
 4. ziemia lenna stanowiąca nadanie musi znajdować się w granicach regionu właściwego dla organu.

§ 7.

 1. Organy, o których mowa w punktach poprzedzających, mogą nadawać wsie lenne z następującymi zastrzeżeniami:
  1. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy zamieszkują region właściwy dla organu,
  2. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy obywatelstwo sarmackie posiadają,
  3. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy nie mają więcej niż 11 wsi lennych,
  4. wsie lenne można nadawać mieszkańcom, którzy wcześniej wsi lennych nie utracili.
 2. W wyniku nadania wsi lennych suma wsi mieszkańca nie może przekroczyć liczby 11.

§ 8.

Organy, o których mowa w punktach poprzedzających, mogą nadawać tytuły honorowe z następującymi zastrzeżeniami:

1. zgody oraz odmowy na posługiwanie sie tytułami honorowymi można wydać mieszkańcom, którzy obywatelstwo sarmackie posiadają,

2. zgody oraz odmowy na posługiwanie sie tytułami honorowymi można wydać tylko na tytuły honorowe powstałe przez organy, o których mowa w punktach poprzedzających,

3. w razie zgody oraz odmowy na posługiwanie się tytułami honorowymi organ nadający informuje o tym fakcie Księcia, który aktualizuje wykaz udzielonych zezwoleń

4. w przypadku zgody na posługiwanie sie tytułami honorowymi, które mogą mieć wydżwięk wulgarny, obrażliwy etc. Książę może odmówić zezwoleniu na posługiwanie się takim tytułem.

§ 9.

Upoważnienie zawarte w niniejszym zarządzeniu nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień w zakresie określonym niniejszym zarządzeniem.

§ 10.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Traci moc Zarządzenie Księcia — Przywilej Samorządowy z dnia 23 lipca 2018 r.

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny