Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 11478 [X]

Angemont, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Ustawa

o zmianie ustawy o finansach publicznych Hasselandu

Art. 1.

1. Art. 3 ust 5, o brzmieniu:
"5. Do przychodu nie wlicza się kwot, uzyskanych jako dofinansowanie instytucji na podstawie przepisów niniejszej ustawy. "
uzyskuje brzmienie:
"5. Do przychodu nie wlicza się kwot, uzyskanych jako dofinansowanie instytucji na podstawie przepisów niniejszej ustawy. W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 6, do przychodu nie wlicza się także kwoty przychodów z tytułu tantiem, które są odprowadzane w całości na konto Królestwa Hasselandu."

2. Art. 6, o brzmieniu:
"Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu."

otrzymuje brzmienie:
"Kwotę przychodu Gazety Hasselandzkiej z tytułu tantiem, które są odprowadzane na konto Królestwa Hasselandu, oblicza się w ten sposób, że stawkę ryczałtową za jeden artykuł, opublikowany w Gazecie Hasselandzkiej, mnoży się przez ilość artykułów, opublikowanych w niej w danym miesiącu. Stawkę ryczałtową ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z Lordem Protektorem."

3. Uchyla się art. 21 w brzmieniu:
"1. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt
2. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny