Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11506 [X]

Grodzisk, dnia 11 maja 2020 r.

Ustawa Sejmu

o zmianie niektórych przepisów Regulaminu Sejmu

Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 314 Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W art. 4. ust. 7 („Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 5 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.”) skreśla się słowa „i zarządza pierwsze czytanie”.

2. W art. 10. ust. 2 („Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.”) skreśla się słowo "nadal".

 

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny