Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11508 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2020 r.

Ustawa Sejmu

o zmianie niektórych przepisów Ustawy o Finansach Publicznych

Art. 1.


W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:


1. Art. 1 ust. 1 „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 2,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.”


otrzymuje brzmienie:


"Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."


2. Art. 1 ust. 4 „Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w art. 8a ust. 3.”


otrzymuje brzmienie:


„Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa od 1 000 000 libertów.”

Art. 2.


1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Odstępuje się od pobrania podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w części niepobranej od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny