Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 11634 [X]

Grodzisk, dnia 16 lipca 2020 r.

Akt ratyfikacji

Traktat o stowarzyszeniu Konfederacji Sclavinii z Księstwem Sarmacji (uchylony)

KSIĄŻĘ SARMACJI
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

 

W dniu 8 lipca 2020 roku w Pałacu w Grodzisku został sporządzony i parafowany Traktat o stowarzyszeniu Konfederacji Sclavinii z Księstwem Sarmacji. W dniu dzisiejszym niniejszym traktat ten, za zgodą Narodów Rzeczpospolitej w Sejmie Księstwa Sarmacji reprezentowanych, podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż traktat ten uznajemy za zawarty w następującym brzmieniu:

 

***

 

Traktat o stowarzyszeniu Konfederacji Sclavinii z Księstwem Sarmacji

sporządzony w Pałacu w Grodzisku 8 lipca 2020 roku

 

My,
Jego Książęca Mość Filip I Gryf
w imieniu Księstwa Sarmacj
Kanclerz Księstwa Sarmacji markiz Adam Jerzy Piastowski reprezentując Radę Ministrów
w imieniu Księstwa Sarmacji
oraz
diuk Ludwik Tomowić
w imieniu Konfederacji Sclavinii
 
Mając na względzie dotychczasową wspólną historię i tradycję, chcąc silnym węzłem związać ze sobą naród sarmacki i narody sclavinii, a mając na względzie zakusy naszych wrogów i obcych mocarstw wspólnie stanowimy co następuje:


Primo
Wolą naszą jest, aby Konfederacja Sclavinii pozostawała państwem stowarzyszonym z Księstwem Sarmacji,a nadanie obywatelstwa Konfederacji przy braku sprzeciwu Księcia Sarmacji wyrażonego w ciągu 7 dni równoznaczne z nadaniem obywatelstwa sarmackiego przez Księcia Sarmacji było, a funkcji pełnienie w Konfederacji Sclavinii na przeszkodzie pełnienia funkcji w Księstwie Sarmacji nie stało.

Secundo
Konfederacja Sclavinii Księstwu Sarmacji przekazuje kompetencje z zakresu władzy sądowniczej i kierowania polityką zagraniczną z wyłączeniem państw wspólnoty sarmackiej, a nadto postanawiamy, że walutą Konfederacji będzie zawsze waluta Księstwa Sarmacji. Konfederacja Sclavinii na swych ziemiach będzie jednakże stanowić samodzielnie legislatywę i egzekutywę dbając o interes Księstwa Sarmacji i wszystkich państw wspólnoty sarmackiej.

Tertio
Księstwo Sarmacji, w trosce o swoich poddanych otacza szczególną troską i opieką Konfederację Sclavinii oraz wszem i wobec gwarantuje państwowość Konfederacji Sclavinii oraz nienaruszalność i odrębność jego ziem: Sangii, Mirii, Nowicji, Ochrydii, ziem Republiki Njitickiej, ziem Terytorium Stołecznego Gorica, tzw. wysp Simitu oraz innych pomniejszych terytoriów, które strzec przed zakusami obcych mocarstw Księstwo Sarmacji obiecuje.

Quarto
Głowa Konfederacji Sclavinii pełnić będzie w Księstwie Sarmacji funkcję i honory przedstawiciela Konfederacji, a Książę Sarmacji będzie mieć prawo do nadawania lenn na ziemiach sclavińskich w porozumieniu z Gubernatorem Konfederacji Sclavinii, przy czym lenna nadane do tej pory pozostają niezmienione.

Quinto
Jego Książęca Mość Filip I Gryf ratyfikuje niniejszy traktat, który wejdzie w życie w dniu wyrażenia przez Sejm Księstwa Sarmacji zgody na jego ratyfikację, przy czym wypowiedziany przez Księstwo Sarmacji lub zmieniony zostać może wyłącznie za zgodą obu umawiających się stron.

Podpisano i ratyfikowano w Pałacu w Grodzisku dnia 16 Lipca Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego

( – ) Filip I Gryf
Książę Sarmacji
( - ) Adam Jerzy Piastowski
Kanclerz Księstwa Sarmacji
( - ) Ludwik Tomović
Gubernator Konfederacji Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny